today young generation is still fond of wearing jeans

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: chức năng của bạch cầu là gì

Xem thêm: anh văn 10 friends global

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • Is Kuala Lumpur different ___________ Ha Noi? - The two cities are the same in some ways.
  • He wishes he ___________ a good student.
  • I have met him ___________ over 9 years.
  • Today young generation is fond ___________ wearing Jeans.
  • If the test ___________ well, my parents will take mạ lớn Hanoi.
  • Susan studied very well, ___________ she could pass the exam easily.
  • Do you enjoy ___________  people  from other countries?
  • This school ___________ here ten years ago.
  • My father said he ___________ mạ a new xe đạp the following week.
  • They asked mạ ___________ I liked watching T.V.