toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng hình mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng hình mẫu số nhị phân số, nhập tê liệt hình mẫu số của 1 trong các nhị phân số là hình mẫu số công cộng tớ thực hiện như sau:

- Xác lăm le hình mẫu số công cộng.

- Tìm thương của hình mẫu số công cộng và hình mẫu số của phân số tê liệt.

- Lấy thương tìm kiếm được nhân với tử số và hình mẫu số của phân số tê liệt. Giữ vẹn toàn phân số sở hữu hình mẫu số là hình mẫu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng hình mẫu số trở thành : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng hình mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng hình mẫu số nhị phân số, nhập tê liệt hình mẫu số của 1 trong các nhị phân số là hình mẫu số công cộng tớ thực hiện như sau:

- Xác lăm le hình mẫu số công cộng.

- Tìm thương của hình mẫu số công cộng và hình mẫu số của phân số tê liệt.

- Lấy thương tìm kiếm được nhân với tử số và hình mẫu số của phân số tê liệt. Giữ vẹn toàn phân số sở hữu hình mẫu số là hình mẫu số công cộng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng hình mẫu số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng hình mẫu số thành:

Xem thêm: soạn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 bài 2

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng hình mẫu số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng hình mẫu số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng hình mẫu số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số thứu tự bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và hình mẫu số công cộng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy hình mẫu số công cộng phân tách mang đến hình mẫu số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số một vừa hai phải tìm kiếm được ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tớ có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tớ có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng hình mẫu số những phân số:

Nếu hình mẫu số của phân số loại nhị tuy nhiên phân tách không còn mang đến hình mẫu số của phân số loại nhất thì tớ hoàn toàn có thể quy đồng hình mẫu số nhị phân số như sau:

Lấy hình mẫu số công cộng là hình mẫu số của phân số loại nhị.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy hình mẫu số loại nhị phân tách mang đến hình mẫu số loại nhất.

Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ vẹn toàn phân số loại nhị.

Chú ý: Ta thông thường lấy hình mẫu số công cộng là số đương nhiên nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân tách không còn mang đến toàn bộ những hình mẫu.

2. Ví dụ

Quy đồng hình mẫu số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy hình mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân tách không còn mang đến hình mẫu số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn hình mẫu số công cộng là \( 12\).

Xem thêm: các phản ứng thu nhiệt thường xảy ra khi

Ta hoàn toàn có thể quy đồng đồng hình mẫu số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng hình mẫu số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhị phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).