toán 7 tập 2 bài 25 đa thức một biến

Câu chất vấn mục 1 trang 25, 26Cho biết thông số và bậc của từng đơn thức sau: Xem điều giải Câu chất vấn mục 3 trang 27Thu gọn gàng nhiều thức: Xem điều giải

Câu chất vấn mục 4 trang 27

Thu gọn gàng ( nếu như cần) và bố trí từng nhiều thức sau theo đòi lũy quá rời dần dần của biến:

Xem điều giải

Câu chất vấn mục 5 trang 28 Xét nhiều thức P=.... Đó là 1 trong nhiều thức thu gọn gàng. Hãy để ý những hạng tử ( những đơn thức) của nhiều thức Phường và vấn đáp những thắc mắc sau: Trong Phường, bậc của hạng tử 5x2 là 2 ( số nón của x2). Hãy xác lập bậc của những hạng tử vô Phường. Xem điều giải Bài 7.5 trang 30a) Tính Tìm thông số và bậc của đơn thức có được. b) Tính Tìm thông số và bậc của đơn thức có được. Xem điều giải

Bài 7.6 trang 30

Cho nhì nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhì nhiều thức bên trên theo đòi lũy quá rời của biến đổi. b) Tìm bậc, thông số tối đa và thông số tự tại của từng nhiều thức đang được cho tới.

Xem điều giải

Bài 7.7 trang 30Cho nhì nhiều thức: a) Thu gọn gàng và bố trí nhì nhiều thức bên trên theo đòi lũy quá rời của biến đổi. b) Sử dụng thành quả câu a nhằm tính P(1), P(0),Q(-1) và Q(0) Xem điều giải Bài 7.9 trang 30Viết nhiều thức F(x) vừa lòng bên cạnh đó những ĐK sau: • Bậc của F(x) vì thế 3 • Hệ số của x2 vì thế thông số của x và vì thế 2 • Hệ số tối đa của F(x) vì thế -6 và thông số tự tại vì thế 3. Xem điều giải

Bài 7.10 trang 30

Kiểm tra xem: a) x=1/8 liệu có phải là nghiệm của nhiều thức P(x) = 4x + một nửa không? b) Trong tía số 1; -1 và 2, số này là nghiệm của nhiều thức Q(x) = x^2 + x – 2 ?

Xem điều giải

Bài 7.11 trang 30 Mẹ cho tới Quỳnh 100 ngàn đồng. Quỳnh mua sắm một cỗ công cụ học hành có mức giá 37 ngàn đồng và một cuốn sách tìm hiểu thêm môn Toán với giá chỉ x ( ngàn đồng). a) Hãy thám thính nhiều thức ( biến đổi x) biểu thị số chi phí Quỳnh còn sót lại ( đơn vị: ngàn đồng). Tìm bậc của nhiều thức ê. b) Sau lúc mua sách thì Quỳnh chi phí một vừa hai phải không còn số chi phí u cho tới. Hỏi giá chỉ tiền bạc cuốn sách là bao nhiêu? Xem điều giải