toán 4 trang 116 117

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán 4 trang 116 117

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số, vô bại khuôn mẫu số của 1 trong những nhì phân số là khuôn mẫu số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác toan khuôn mẫu số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn mẫu số cộng đồng và khuôn mẫu số của phân số bại.

- Lấy thương tìm kiếm được nhân với tử số và khuôn mẫu số của phân số bại. Giữ nguyên vẹn phân số sở hữu khuôn mẫu số là khuôn mẫu số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng khuôn mẫu số trở nên : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn mẫu số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số, vô bại khuôn mẫu số của 1 trong những nhì phân số là khuôn mẫu số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác toan khuôn mẫu số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn mẫu số cộng đồng và khuôn mẫu số của phân số bại.

- Lấy thương tìm kiếm được nhân với tử số và khuôn mẫu số của phân số bại. Giữ nguyên vẹn phân số sở hữu khuôn mẫu số là khuôn mẫu số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng khuôn mẫu số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

Xem thêm: chọn câu sai đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng khuôn mẫu số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo lần lượt bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và khuôn mẫu số cộng đồng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy khuôn mẫu số cộng đồng phân tách cho tới khuôn mẫu số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và khuôn mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số vừa vặn tìm kiếm được ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tao có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tao có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng khuôn mẫu số những phân số:

Nếu khuôn mẫu số của phân số loại nhì nhưng mà phân tách không còn cho tới khuôn mẫu số của phân số loại nhất thì tao hoàn toàn có thể quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số như sau:

Lấy khuôn mẫu số cộng đồng là khuôn mẫu số của phân số loại nhì.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy khuôn mẫu số loại nhì phân tách cho tới khuôn mẫu số loại nhất.

Nhân cả tử số và khuôn mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ nguyên vẹn phân số loại nhì.

Chú ý: Ta thông thường lấy khuôn mẫu số cộng đồng là số ngẫu nhiên nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân tách không còn cho tới toàn bộ những khuôn mẫu.

2. Ví dụ

Quy đồng khuôn mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy khuôn mẫu số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân tách không còn cho tới khuôn mẫu số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn khuôn mẫu số cộng đồng là \( 12\).

Xem thêm: các phép cộng trừ lớp 1

Ta hoàn toàn có thể quy đồng đồng khuôn mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng khuôn mẫu số nhì phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhì phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).