tìm số phức liên hợp


Cách tìm số phức liên hợp cực kỳ hoặc, chi tiết

Với Cách tìm số phức liên hợp cực kỳ hoặc, cụ thể Toán lớp 12 bao gồm không thiếu thốn cách thức giải, ví dụ minh họa và bài bác luyện trắc nghiệm đem điều giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện dạng bài bác luyện tìm số phức liên hợp kể từ tê liệt đạt điểm trên cao nhập bài bác thi đua môn Toán lớp 12.

Cách tìm số phức liên hợp cực kỳ hoặc, chi tiết

Bạn đang xem: tìm số phức liên hợp

Phương pháp giải

Cho số phức z = a + bi. Ta gọi số phức phối hợp của z là Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = a - bi.

Kết quả: ∀ z ∈ C tớ có:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Z là số thực Lúc z = Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Z là số thuần ảo Lúc z = -Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho số phức z = 1 + 3i Tìm số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

A. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 1 - 3i.        B. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 3 - i.        C. Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 3 + i.         D.Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 1 + 3i.

Hướng dẫn:

Với z = 1 + 3i thì Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 1 - 3i

.

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho số phức z = -2 - 5i Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án .

A. a = -2 ; b = 5         B. a = -2; b = -5         C. a = -5; b = 2         D. a = -5; b = -2

Hướng dẫn:

z = a + bi => Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = a - bi

Nên Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = -2 + 5i vậy. Phần thực vày a = -2 và phần ảo b = 5

Chọn A.

Ví dụ 3:Tìm số phức phối hợp của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Hướng dẫn:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Chọn B.

Ví dụ 4:Tìm số phức z thỏa mãn nhu cầu z - (2 + 3i)Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 1 - 9i .

A. z = -3 - i.         B. z = -2 - i.         C. z = 2 - i         . D. z = 2 + i.

Hướng dẫn:

Gọi z = a + bi

z - (2 + 3i)Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 1 - 9i <=> a + bi - 2a + 2bi - 3ai - 3b = i - 9i

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Vậy z = 2 - i

Chọn C.

Xem thêm: trẻ sơ sinh khóc thét khi đang ngủ

Ví dụ 5:Cho số phức z = 3 + 4i. Tìm phần thực a và phần ảo b của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án .

A. a = 3; b = 4         B. a = 3; b = -4         C. a = 4; b = 3         D. a = 4; b = -3

Hướng dẫn:

z = a + bi => Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = a - bi

vậy Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 3 - 4i

= >Phần thực a = 3 và phần ảo vày b = -4

Chọn B.

Ví dụ 6:Cho số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = 4 - 3i . Tìm phần thực và phần ảo của số phức z.

A. a = 3 ; b = 4        B. a = 3; b = -4        C. a = 4; b = 3        D. a = 4; b = -3

Hướng dẫn:

z = a + bi => Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = a - bi

vậy z = 4 + 3i

=> Phần thực a = 4 và phần ảo b = 3

Chọn C.

Ví dụ 7:Tìm số phức phối hợp của số phức Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Hướng dẫn:

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Chọn C.

Ví dụ 8:Tìm phần ảo b của số phức z thỏa mãn nhu cầu z + 2Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = (2 - i)2(1 - i)

A. b = 13        B.b = -13        C. b = -9        D. b = 9

Hướng dẫn:

Đặt z = x + yi

Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Chọn A.

Ví dụ 9:Tìm số phức iz + 2Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = -1 - 8i thỏa mãn nhu cầu .

A. z = 7 + 7i         B. z = 5 - 2i.         C. z = 2 + 5i.         D. z = 1 - 2i.

Hướng dẫn:

Xem thêm: quá trình tổng hợp các chất trong tế bào là

Gọi z = a + bi Lúc tê liệt Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án = a - bi

Ta có:Toán lớp 12 | Lý thuyết - Bài luyện Toán 12 đem đáp án

Vậy z = 2 + 5i