tiếng anh lớp 7 trang 88

Lời giải bài xích luyện Unit 7 lớp 7 Speaking trang 88 vô Unit 7: Music Tiếng Anh 7 Friends plus sách Chân trời phát minh hoặc, chi tiết canh ty học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 7 Unit 7.

Tiếng Anh 7 Unit 7 Speaking trang 88 - Friends plus (Chân trời sáng sủa tạo)

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 trang 88

1 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Complete the dialogue with the missing words or phrases. Then watch or listen and kiểm tra. What two things does Dan offer đồ sộ do? (Hoàn trở nên đoạn đối thoại với những kể từ hoặc cụm kể từ không đủ. Sau bại coi hoặc nghe và đánh giá. Hai điều Dan kiến nghị thực hiện là gì?)

Bài nghe:

Amelia: Hey, Dan.

Dan: Hi, Amelia. You look busy. What (1)?

Amelia: There's going đồ sộ be a talent competition in school and I'm helping đồ sộ organise it.

Dan: Really? When (2)?

Amelia: At the over of the month. We've got lots of singers and (3).

Dan: Oh, great!

Amelia: (4), but it's hard work - I've got all these posters đồ sộ put up, and …

Dan: Hold on! Do you want má đồ sộ tự that? I can tự it after school tomorrow.

Amelia: That would be great (5).

Dan: Can I tự anything else đồ sộ help?

Amelia: Well, we still need heip with the food and drink. If I give you a list, can you

get some (6) from the (7)?

Dan: Sure, no problem. I can tự that.

Amelia: Great. We're meeting tomorrow after school đồ sộ kiểm tra everything, if you want đồ sộ come along.

Dan: OK. See you then.

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

1. are you doing

2. is it

3. musicians

4. It’ll be fun

5. thanks

6. things

7. supermarket

Dan offers đồ sộ put up the posters and get some things from the supermarket.

Hướng dẫn dịch:

Amelia: Xin xin chào, Dan.

Dan: Xin xin chào, Amelia. Cậu nhìn dường như tất bật. Cậu đang khiến gì đấy?

Amelia: Sẽ mang trong mình một cuộc ganh đua tài năng ở ngôi trường và tớ đang được canh ty tổ chức triển khai nó.

Dan: Thật không? Khi nào là vậy?

Amelia: Vào vào cuối tháng. Chúng tớ đem thật nhiều ca sĩ và nhạc sĩ.

Dan: Ồ, tuyệt vời!

Amelia: Nó tiếp tục rất rất vui vẻ, tuy nhiên nó là 1 việc làm trở ngại – Tớ tiếp tục đem toàn bộ những áp phích này nhằm dán lên, và…

Dan: Cố lên! Cậu vẫn muốn tớ thực hiện vấn đề đó không? Tớ hoàn toàn có thể thực hiện vấn đề đó sau giờ học tập vào trong ngày mai.

Amelia: Điều bại thiệt tuyệt, cảm ơn.

Dan: Tớ hoàn toàn có thể làm cái gi không giống để giúp đỡ không?

Amelia: Chà, bọn chúng tớ vẫn cần thiết hỗ trợ về món ăn và đồ uống. Nếu tớ mang đến cậu một list, cậu hoàn toàn có thể lấy một số trong những loại kể từ cửa hàng không?

Dan: Chắc chắn rồi, ko yếu tố gì. Tớ hoàn toàn có thể thực hiện vấn đề đó.

Amelia: Tuyệt vời. Ngày mai tất cả chúng ta tiếp tục gặp gỡ nhau sau giờ học tập nhằm đánh giá tất cả, nếu như cậu mong muốn lên đường nằm trong.

Dan: Được rồi. Gặp cậu sau.

à Dan ngỏ ý canh ty dán những tấm áp phích và mua sắm một số trong những thiết bị ở cửa hàng.

2 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Read the Key Phrases. Cover the dialogue and try đồ sộ remember the orders that Dan and Amelia say them. Watch or listen again and kiểm tra (Đọc những Cụm kể từ chủ yếu. Che đoạn đối thoại và nỗ lực lưu giữ những khẩu lệnh nhưng mà Dan và Amelia tiếp tục trình bày. Xem hoặc nghe lại và kiểm tra)

Bài nghe:

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Speaking trang 88 | Friends plus (Chân trời sáng sủa tạo)

3 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Practise the dialogue (Làm việc bám theo cặp. Thực hành đối thoại)

4 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)Work in pairs. Look at situations 1-5. Take turns offering đồ sộ help in each situation. Use the Key Phrases (Làm việc bám theo cặp. Nhìn vô những trường hợp 1-5. Thay phiên nhau kiến nghị hỗ trợ trong những trường hợp. Sử dụng những cụm kể từ chính)

1. You must sell fifty music concert tickets.

2. You're having problems with your homework.

Xem thêm: lực căng dây có đặc điểm nào sau đây

3. You can't play chess.

4. Sophie didn't invite má đồ sộ her các buổi party.

5. It's really hot in here.

Hướng dẫn giải:

- Look. I’ve got all of these tickets đồ sộ sell.

- I’ll help you if you want.

- That would be great, thanks.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Nhìn này. Tôi đem toàn bộ những vé này nhằm buôn bán.

- Tôi tiếp tục khiến cho bạn nếu như mình thích.

- Thật tuyệt, cảm ơn chúng ta.

5 (trang 88 sgk Tiếng Anh 7 Friends plus)USE IT!

Work in pairs. Read the situation. Practise a new dialogue using the Key Phrases and the dialogue in exercise 1 đồ sộ help you (Làm việc bám theo cặp. Đọc trường hợp. Thực hành một quãng đối thoại mới mẻ vày những Cụm kể từ chủ yếu và đoạn đối thoại vô bài xích luyện 1 để giúp đỡ bạn)

Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 Speaking trang 88 | Friends plus (Chân trời sáng sủa tạo)

Hướng dẫn giải:

- Look! I’m helping đồ sộ organise a barbecue and cooking competition this weekend. Now I need đồ sộ decorate the posters.

- Do you want má đồ sộ tự that?

- Oh, great! So I’ll choose the music and list some food for the competition.

- Can I tự anything else đồ sộ help?

- Well, we still need help with the ingredients. If I give you a list, can you buy them?

- Sure, no problem.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

- Nhìn này! Tôi đang được canh ty tổ chức triển khai một cuộc ganh đua nấu nướng nướng và nướng thịt vô vào ngày cuối tuần này. Bây giờ tôi cần thiết tô điểm những áp phích.

- quý khách vẫn muốn tôi thực hiện như thế không?

- Ôi tuyệt! Thế thì tôi tiếp tục lựa chọn nhạc và liệt kê một số trong những đồ ăn cho tới cuộc ganh đua.

- Tôi hoàn toàn có thể làm cái gi không giống để giúp đỡ không?

- Chà, Cửa Hàng chúng tôi vẫn cần thiết hỗ trợ về vật liệu. Nếu tôi đem cho chính mình một list, chúng ta có thể mua sắm bọn chúng không?

- Chắc chắn rồi, ko yếu tố.

Xem tăng điều giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 7 Friends plus sách Chân trời phát minh hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 7 lớp 7

 • Vocabulary (trang 82-83 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the music quiz. Then add the xanh rớt words đồ sộ the categories in the table. Listen and kiểm tra ... 2. Do the music quiz and compare your answers with your partner’s ...

 • Reading (trang 84 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the tuy vậy lyrics and answer the questions with Laila or Sam. ... 2. Read and listen đồ sộ the tuy vậy and the comments again. Write True or False. Explain your answers with lines from the tuy vậy ...

 • Language Focus (trang 85 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences and kiểm tra your answers on page 84. Then choose the correct words in the rule ... 2. Study the information and complete the sentences ...

 • Vocabulary and Listening (trang 86 Tiếng Anh lớp 7): 1. Check the meaning of the adjectives xanh rớt. Then choose the correct word in each sentence. Listen and kiểm tra ... 2. Listen đồ sộ the adjectives and repeat. How many syllables are there in each word? Mark the syllables ...

 • Language Focus (trang 87 Tiếng Anh lớp 7): 1. Order the words đồ sộ make questions. Then match questions 1-4 with four answers from a-f ... 2. Imagine you and a friend are organising a trip đồ sộ the final of “The You Factor”. Write questions for 1-6. Then ask your partner ...

 • Writing (trang 89 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the reviews. Which tuy vậy has great singers? Which tuy vậy belongs đồ sộ Viet Nam? ... 2. Complete the key phrases with words from the text ...

 • Culture (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Read the text. Who is Jamal Edwards and why is he famous today? Read and listen đồ sộ the text and kiểm tra your answers ... 2. Match the xanh rớt words in the text with definitions 1-5. ...

 • Puzzles and games (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find nine more music words. Then put them in the correct list ... 2. ALI’S WEEK. Look at the pictures in Ali’s diary for next week. Follow the instructions ...

 • Extra listening and speaking 7 (trang 112 ) 1. Match posters 1-3 with the types of show in the box... 2. Look at the posters and listen đồ sộ the conversation. Which type of show does Will decide đồ sộ buy tickets for? ...

 • Song: When will you be famous? (trang 117 ) 1. Look at the pictures of three bands. What type of music tự they play? What instruments can you see ... 2. Listen đồ sộ the tuy vậy. Which band in the pictures is the tuy vậy about? ...

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phân tử sinh học là

Loạt bài xích Giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 7 Friends plus của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 7 Chân trời phát minh (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích luyện lớp 7 Chân trời phát minh khác