tiếng anh lớp 6 unit 7 project

Đề bài

How important is TV to lớn you?

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 7 project

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Take notes of their answers and then report the results to lớn the class.

(Làm việc theo dõi group, dùng những thắc mắc bên dưới. Ghi chú lại câu vấn đáp của chúng ta và tiếp sau đó report thành phẩm đối với tất cả lớp.)

1. What vì thế you vì thế in your miễn phí time?

(Bạn làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

A. Going out. (Đi nghịch tặc.)

B. Reading books. (Đọc sách.)

C. Watching TV. (Xem TV.)

D. Other: (Khác)

2. Where vì thế you prefer to lớn get information from?

(Bạn ham muốn lấy vấn đề kể từ đâu?)

A. Books. (Sách.)

B. Friends. (Bạn bè.)

C. Television. (Vô tuyến.)

D. Other: (Khác)

3. How many hours a day vì thế you watch TV?

(Bạn coi TV từng nào giờ một ngày?)

A. One hour. (1 giờ.)

B. Two hours. (2 giờ.)

C. More than vãn two hours. (Nhiều rộng lớn 2 tiếng đồng hồ.)

D. Other: (Khác)

4. Why vì thế you watch TV? 

(Tại sao chúng ta coi TV?)

Xem thêm: tác giả kiều ở lầu ngưng bích

A. Because I have nothing else to lớn vì thế. (Bởi vì như thế tôi không tồn tại gì không giống nhằm thực hiện.)

B. Because my parents want má to lớn. (Vì phụ huynh tôi ham muốn tôi coi.)

C. Because I lượt thích it. (Vì tôi mến nó.)

D. Other: (Khác)

5. How long vì thế you think you can live without TV?

(Bạn nghĩ về bản thân rất có thể sinh sống được bao lâu không tồn tại TV?)

A. Just one day. (Chỉ một ngày.)

B. Up to lớn a week. (Tối nhiều một tuần.)

C. Up to lớn a month. (Lên cho tới một mon.)

D. Other: (Khác)

Lời giải chi tiết

1. Other: Surfing the Internet.

(Khác: Lướt mạng/ Internet)

2. Other: Internet.      

(Khác: Internet)

3. Other: Less than vãn one hour.

(Khác: Ít rộng lớn 1 giờ đồng hồ.)

4. Other: Because I have online lessons on TV.

(Khác: Vì tôi với bài học kinh nghiệm trực tuyến bên trên TV.)

5. Other: I can completely live without TV.

(Khác: Tôi trọn vẹn rất có thể sinh sống nhưng mà ko cần thiết TV.)

Xem thêm: tác giả tác phẩm tôi đi học

Hello everyone! I interviewed six members in my group and these are the results. In their miễn phí time, Mai and Nam go out, Minh reads books, Trung and Phong watch TV, but Nhi surfs the Internet. Mai, Nam, Trung prefer to lớn get information from books, and Minh, Phong, Nhi prefer to lớn vì thế that from the Internet. All of them watch TV more than vãn two hours a day because they they lượt thích it. Mai and Nhi think they can live without TV up to lớn a month, but Nam, Minh , Trung, Phong think they can live without TV just one day.

Tạm dịch:

Xin xin chào toàn bộ từng người! Tôi đang được phỏng vấn sáu member nhập group của tôi và đấy là thành phẩm. Những khi rảnh rỗi, Mai và Nam đi dạo, Minh xem sách, Trung và Phong coi truyền ảnh, còn Nhi thì lướt mạng. Mai, Nam, Trung mến mò mẫm hiểu vấn đề kể từ sách và Minh, Phong, Nhi mến mò mẫm hiểu vấn đề kể từ Internet rộng lớn. Tất cả bọn họ coi TV rộng lớn nhì giờ một ngày vì như thế bọn họ mến nó. Mai và Nhi cho là bọn họ rất có thể sinh sống nhưng mà không tồn tại TV cho tới một mon, tuy nhiên Nam, Minh, Trung, Phong cho là bọn họ rất có thể sinh sống nhưng mà không tồn tại TV có một ngày.