tiếng anh 7 global success unit 8 a closer look 2


1. Combine the two sentences, using although / though. 2. Complete the sentences, using although/ though or however. 3. Use your own ideas to tát complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's. 4. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence. 5. GAME Chain story

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 global success unit 8 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

 1. Combine the two sentences, using although / though.

(Kết phù hợp nhì câu, dùng "although / though".)

Example:

She watched the film twice. She didn't understand the film. 

(Cô ấy vẫn coi tập phim nhì chuyến. Cô ấy không hiểu biết nhiều nội dung của tập phim cơ.)

→ Although / Though she watched the film twice, she didn't understand it. 

(Mặc cho dù cô ấy vẫn coi tập phim nhì chuyến, cô ấy vẫn không hiểu biết nhiều nội dung của chính nó.)

→ She didn't understand the film although / though she watched it twice. 

(Cô ấy không hiểu biết nhiều nội dung tập phim tuy vậy cô ấy vẫn coi nó nhì chuyến.)

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film.

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success.

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all.

5. We played well. We couldn't win the match.

Phương pháp giải:

Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản nhập và một câu.

Lời giải chi tiết:

1. The questions were very difficult. He solved them easily.

 (Các thắc mắc đặc biệt khó khăn. Anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản và dễ dàng.)

→ Although / Though the questions were very difficult, he solved them easily.  

(Mặc cho dù những thắc mắc đặc biệt khó khăn, tuy nhiên anh ấy vẫn xử lý bọn chúng một cơ hội đơn giản và dễ dàng.)

→ He solved questions easily although / though they were very difficult. 

(Anh ấy vẫn xử lý những câu hỏi một cơ hội đơn giản và dễ dàng tuy vậy chúng rất khó khăn.)

2. He was a great actor. He never played a leading role in a film. 

(Anh ấy là một trong những biểu diễn viên ấn tượng. Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một tập phim này cả.)

→ Although / Though he was a great actor, he never played a leading role in a film. 

(Mặc cho dù anh ấy là một trong những biểu diễn viên ấn tượng, tuy nhiên anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một tập phim này cả.)

→ He never played a leading role in a film although / though he was a great actor. 

(Anh ấy ko khi nào vào vai chủ yếu nhập một tập phim này tuy vậy anh ấy là một trong những biểu diễn viên ấn tượng.)

3. They spent a lot of money on the film. The film wasn't a big success. 

(Họ vẫn chi thật nhiều chi phí mang đến tập phim. Sở phim ko thiệt sự thành công xuất sắc.)

→ Although / Though they spent a lot of money on the film, the film wasn't a big success. 

(Mặc cho dù chúng ta vẫn chi thật nhiều chi phí mang đến tập phim, tuy nhiên tập phim ko thiệt sự thành công.)

→ The film wasn't a big success although / though they spent a lot of money on the film. 

(Bộ phim ko thiệt sự thành công tuy vậy chúng ta vẫn chi thật nhiều chi phí mang đến tập phim cơ.)

4. The film was a comedy. I didn't find it funny at all. 

(Bộ phim là phim hài. Mình ko thấy nó khôi hài 1 chút nào.)

 Although / Though the film was a comedy, I didn't find it funny at all. 

(Mặc cho dù tập phim là phim hài, tuy nhiên bản thân ko thấy nó khôi hài 1 chút nào.)

→ I didn't find the film funny at all although / though it was a comedy. 

 (Mình ko thấy cỗ phim buồn mỉm cười 1 chút nào tuy vậy nó là một tập phim hài.)

5. We played well. We couldn't win the match. 

(Chúng tao vẫn nghịch tặc rất hay. Chúng tao ko thể thắng trận đấu.)

→ Although / Though we played well, we couldn't win the match. 

(Mặc cho dù tất cả chúng ta vẫn nghịch tặc rất hay, tuy nhiên tất cả chúng ta ko thể thắng trận đấu.)

→ We couldn't win the match although / though we played well. 

(Chúng tao ko thể thắng trận đấu tuy vậy tất cả chúng ta vẫn nghịch tặc rất tốt.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using although/ though or however.

(Hoàn trở thành những câu, dùng although / though hoặc however)

1. ________ the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

2. I felt really tired. ________, I went to see the film. 

3. I really enjoyed the new film________ most of my friends didn't lượt thích it.

4. He studied hard for the exam. ________ , he failed it.

5. Mai speaks English very well ________ her native language is Vietnamese. 

Phương pháp giải:

- Chúng tao dùng “although / though” trước một mệnh đề nhằm nối nhì ý tương phản nhập và một câu.

- Chúng tao dùng “however” nhằm chỉ sự trái chiều thân thuộc ý nhập nhì vế của câu, thông thường được dùng sau lốt phẩy.

Lời giải chi tiết:

1Although / Though the acting in the film was good, I didn't lượt thích its story. 

(Mặc cho dù biểu diễn xuất nhập phim rất hay tuy nhiên bản thân ko mến mẩu truyện của chính nó.)

2. I felt really tired. However, I went to see the film. 

(Mình vẫn cảm nhận thấy thực sự mệt rũ rời. Tuy nhiên, bản thân vẫn đi coi phim.)

3. I really enjoyed the new film although / though most of my friends didn't lượt thích it. 

(Mình thực sự đặc biệt mến tập phim mới mẻ tuy vậy đa số đồng chí của tớ đều ko mến nó.)

4. He studied hard for the exam. However, he failed it. 

(Anh ấy vẫn học tập rất chăm chỉ chỉ mang đến kỳ thi đua. Tuy nhiên, anh lại ko đạt thành quả cao.)

5. Mai speaks English very well although / though her native language is Vietnamese.

 (Mai rằng giờ Anh rất hay tuy vậy tiếng mẹ đẻ của cô ấy ấy là giờ Việt.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Use your own ideas to tát complete the following sentences. Then compare your sentences with a partner's.

(Sử dụng phát minh của riêng rẽ các bạn nhằm hoàn thành xong những câu sau. Sau cơ đối chiếu câu của người sử dụng với câu của người sử dụng nằm trong lớp.)

1. I don't really lượt thích the film though _______.

2. He felt very well. However, _______.

3. The film was a great success. However, _______.

4. Although it rained all day, _______.

5. The music in the film was terrible. However, _______.

Lời giải chi tiết:

1. I don't really lượt thích the film though its storyline was intriguing. 

(Mình ko thực sự mến tập phim đem dù cốt truyện của chính nó mê hoặc.)

2. He felt very well. However, he was diagnosed with cancer. 

(Anh ấy cảm nhận thấy đặc biệt khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh đang được chẩn đoán vướng các bệnh ung thư.)

3. The film was a great success. However, the acting was disappointing.

 (Bộ phim thành công xuất sắc bùng cháy rực rỡ. Tuy nhiên, biểu diễn xuất tạo ra tuyệt vọng.)

4. Although it rained all day, he decided to tát lỗ out alone. 

(Dù trời mưa một ngày dài tuy nhiên cậu ta vẫn ra quyết định đi dạo 1 mình.)

5. The music in the film was terrible. However, it contributed to tát drawing public attention. 

(Âm nhạc nhập phim thiệt kinh khủng. Tuy nhiên, nó vẫn thêm phần lôi cuốn sự xem xét của công bọn chúng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

 4. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp đích thị trong số đáp án A, B hoặc C nhằm hoàn thành xong từng câu.)

1. Mary overslept this morning _______ she went to tát bed early last night.

Xem thêm: tới tháng có được uống cà phê không

A. although

B. because

C. so

2.  _______ the sun is shining, it isn't very warm.

A. Because

B. However

C. Though

3. I don't lượt thích running,  _______  I lượt thích swimming.

A. but

B. so

C. however

4.  _______  the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema.

A. However

B. Because

C. Although

5. The story of the film is silly.  _______,  many people still enjoyed it. 

A. However  

B. Though 

C. But

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

1. A

Mary overslept this morning although she went to tát bed early last night. 

(Mary vẫn ngủ quên sáng sủa ni tuy vậy cô ấy đã từng đi ngủ sớm nhập tối qua loa.)

A. although (măc dù)

B. because (bởi vì)

C. so (vì vậy)

2. C

Though the sun is shining, it isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mày trời chói sáng, tuy nhiên không khí ko rét lắm.)

A. Because (bởi vì)

B. However (tuy nhiên)

C. Though (mặc dù)

3. B

I don't lượt thích running, but I lượt thích swimming.

 (Mình ko mến chạy cỗ. Nhưng mình yêu thích lượn lờ bơi lội.)

A. But (nhưng)

B. So (vì vậy)

C. However (tuy nhiên)

4. C

Although the film was exciting, Jim fell asleep in the cinema. 

(Mặc cho dù tập phim đặc biệt mê hoặc tuy nhiên Jim vẫn ngủ quên nhập rạp chiếu phim.)

A. However (tuy nhiên)

B. Because (bởi vì)

C. Although (mặc dù)

5. A

The story of the film is silly. However, many people still enjoyed it. 

(Câu chuyện của phim thiệt là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mến nó.)

A. However (tuy nhiên)

B. Though (mặc dù)

C. But (nhưng)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Chain story

Work in groups. Develop a story using although / though.

(Làm việc group. Phát triển một mẩu truyện bằng phương pháp dùng "although / though".)

Although it rained yesterday, ... (Mặc cho dù ngày hôm qua trời mưa,...)

Example:

A: Although it rained yesterday, we went shopping. 

(Mặc cho dù ngày hôm qua trời mưa tuy nhiên bọn chúng bản thân vẫn chuồn sắm sửa.)

B: Although / Though we went shopping, we didn't buy anything. 

(Mặc cho dù bọn chúng tôi đã chuồn sắm sửa, tuy nhiên bọn chúng bản thân ko mua sắm được gì cả.)

C: ...

Lời giải chi tiết:

A: Although / Though the sun is shining, the weather isn't very warm. 

(Mặc cho dù mặt mày trời chói sáng tuy nhiên không khí không thực sự rét.)

B: Although / Though the weather isn't very warm, we go camping.

(Mặc cho dù không khí không thực sự rét tuy nhiên Shop chúng tôi vẫn chuồn cắm trại.)

C: Although / Though we go camping, we don’t prepare anything.

(Mặc cho dù Shop chúng tôi chuồn cắm trại, Shop chúng tôi ko sẵn sàng bất kể cái gì cả.)

D: ….

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read the film review of Harry Potter and the Sorcerer's Stone on Mark's blog. Match the words with their meanings.3. Read Mark's blog again and answer the questions. 4. Look at the table. Work in pairs. Ask and answer questions about the film Kungfu Boy. 5. Work in groups. Take turns to tát talk about the film Kungfu Boy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Looking back

  1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B. 2. Give an example for every film type in the box. 3. Choose the correct answer A, B, or C to tát complete each sentence. 4. Match the sentences or sentence halves in columns A and B.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Mark and Hoa are talking about the film Naughty Twins. Listen to tát their conversation. Who stars in the film? 3. Listen to tát the conversation again. Choose the best answer to tát each question below. 4. Make notes about one of your favourite films. 5. Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: chó cắn k chảy máu có sao k

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.