she presented me with a new blanket on which she some beautiful flowers

3 Choose the correct option A, B, C or D lớn complete the sentences.

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc quá hạn.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng cơ chế toàn screen

Xem thêm: quan sát tranh rồi viết 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Typing text

Font: