pha trinh tieng anh la gi

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to deflower
Phân kể từ hiện tại tại deflowering
Phân kể từ vượt lên trước khứ deflowered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deflower deflower hoặc deflowerest¹ deflowers hoặc deflowereth¹ deflower deflower deflower
Quá khứ deflowered deflowered hoặc defloweredst¹ deflowered deflowered deflowered deflowered
Tương lai will/shall² deflower will/shall deflower hoặc wilt/shalt¹ deflower will/shall deflower will/shall deflower will/shall deflower will/shall deflower
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deflower deflower hoặc deflowerest¹ deflower deflower deflower deflower
Quá khứ deflowered deflowered deflowered deflowered deflowered deflowered
Tương lai were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại deflower let’s deflower deflower
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.