na + h2o cân bằng

 • Trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất?

  trong những hóa học tại đây hóa học nào là là đơn chất 

  Bạn đang xem: na + h2o cân bằng

  A khí cacbonic tự 2 yếu tắc tạo thành là C, O

  B Than chì tự nguyên vẹn tố  C  tạo ra nên

  C Axit clohidric tự 2 yếu tắc kết cấu nên là H, C1

  D Nước tự 2 yếu tắc kết cấu nên H, O

  13/11/2022 |   2 Trả lời

 • Xác toan CTHH và tính phân tử khối của phù hợp hóa học muối hạt sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y

  Xác toan CTHH và tính phân tử khối của phù hợp hóa học muối hạt sunfat của Fe đem CTHH dạng Fex(SO4)y, nhập cơ Fe (III), (SO4) (II)

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính số phân tử đem nhập 0,4 mol Fe

  Tính số phân tử (theo nguyên vẹn tử hoặc phân tử) đem nhập 0,4 mol Fe

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ ứng ?

  Làm thế nào là nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp yes

  17/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tính hoá trị sulfur nhập phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  Tính hoá trị sulfur trong số phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A

  Xác toan công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A. tường nhập A đem 2 nguyên vẹn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 |   0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho biết thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những chất

  Lâp phương trình chất hóa học và cho biết thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử phân tử của những hóa học nhập phản xạ sau

  SO2 + O—> SO3

  25/11/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm công thức chất hóa học của khí A. tường tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lần

  Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. tường tỉ khối A đối với khí hidro là 8 lượt. Trong A đem 75% C và 25% H.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Xác toan bộ phận theo gót lượng của những yếu tắc đem nhập phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  Giúp vs ạa

  Xác toan bộ phận theo gót lượng của những yếu tắc đem nhập phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4. Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B

  Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học nhập A.

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập công thức chất hóa học tạo ra vày tỷ lệ lượng C vày 75%, tỷ lệ lượng H vày 25%

  Giúp với bộp chộp ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo ra vày tỷ lệ lượng C vày 75%, tỷ lệ lượng H vày 25%, lượng mol của phù hợp hóa học vày 16 g/mol.

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng nhập 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác toan phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng nhập 150(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác toan phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b) Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl nhập 200(g) nước ở nhiệt độ phỏng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác toan phỏng tan (S) của NaCl ở nhiệt độ phỏng đó

  b)Tính mật độ % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 |   0 Trả lời

 • Lập những PTHH theo gót những sơ thiết bị phản xạ sau

  Câu 1: Lập những PTHH theo gót những sơ thiết bị phản xạ sau:

    a/  Fe  +  ?   ----->  FeCl3                        b/ CO  +  Fe2O3 ------> Fe  +  CO2             

    c/Na + H2O ------> NaOH + H2                   d/ Al(OH)------> Al2O3 + H2O           

    e/ Al  +  ?  ------>  Al2(SO4)3  +  Cu        g/ Al2(SO4)3  + NaOH  ------> Al(OH)3 + Na2SO4

  Xem thêm: unit 5 anh 10

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của:  0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)                             

  c/  Số mol và thể tích của láo lếu phù hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo gót những sơ thiết bị sau và cho biết thêm tỉ lệ thành phần số nguyên vẹn tử, phân tử trong những hóa học nhập phản xạ.

  a)  Cu(OH)2 + Fe(NO3)3   ------->   Cu(NO3)2 +   Fe(OH)3

  b)  Cu(NO3)2 + Zn   ------->   Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4:  Khí X đem tỉ khối so với khí oxi là 0,5.tường rằng X tạo ra vày 75% lượng là C, sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho Na thuộc tính với H2O nhận được xút NaOH và khí H2

  Cho Na thuộc tính với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 |   1 Trả lời

 • Phân biệt hóa học tinh ma khiết và láo lếu hợp

  1. Phân biệt hóa học tinh ma khiết và láo lếu phù hợp. Lấy VD?
  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và phù hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho tới công thức Ax,Bx? Lập CTHH của phù hợp hóa học theo gót hoá trí
  4 Hiện tượng vật lý cơ ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân ái lượng hóa học, bị tiêu diệt Lúc A với Lúc B và với ko khí? 

  25/12/2022 |   0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ một vừa hai phải đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học đem hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp đem chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp đem chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính mật độ mol những hóa học tan đem nhập hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi

  Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi tạo nên b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 |   2 Trả lời

 • Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol nguyên vẹn tử Fe đem chứa chấp từng nào nguyên vẹn tử Fe?

  31/12/2022 |   2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo gót sơ thiết bị phản xạ R + Cl2 ---> RC

  Làm bài xích này như nào là vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) thuộc tính một vừa hai phải đầy đủ với một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo gót sơ thiết bị phản xạ :

  R + Cl---> RCl

   a) Xác toan thương hiệu sắt kẽm kim loại R

   b) tính lượng phù hợp hóa học tạo ra thành 

  27/01/2023 |   0 Trả lời

 • Cho 15,6 gam láo lếu phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc

  Cho 15,6 gam láo lếu phù hợp bao gồm Al và Al2O3 phản xạ trọn vẹn với H2SO4, sau phản xạ nhận được 6,72 lít khí H2 ở đktc.

  a) Tính lượng từng hóa học nhập láo lếu phù hợp thuở đầu.

  b) Tính lượng muối hạt tạo ra trở thành.

  c) Tính lượng H2SO4 nên dùng.

  ĐANG GẤP Ạ!!!

  02/02/2023 |   0 Trả lời

 • giải hộ bài xích này

  Hòa tan không còn m (gam) sắt kẽm kim loại Bari nhập hỗn hợp Ba(OH)2 8,55% thì nhận được 400 gam hỗn hợp Ba(OH)2 34,2%. Tính độ quý hiếm của m.   

  22/02/2023 |   0 Trả lời

 • hóa hóa hóa

  Cho những hóa học sau: Na2O, SO2, ZnO, FeO, P2O5, Fe2O3, MgO, K2O, CO2, SO3, CuO. a) Hãy cho biết thêm hóa học nào là là oxit axit, hóa học nào là là oxit bazơ? b) Gọi thương hiệu những oxit trên

  25/02/2023 |   0 Trả lời

 • e cần thiết bộp chộp ạ

   c1: phân biệt bầu không khí color h2,co2 Lúc nhập nhì lọ riêng lẻ bị tổn thất nhãn vày cách thức chất hóa học ?

  c2:nếu châm cháy toàn cỗ thể tích khí h2 như bên trên vào phía trong bình chứa chấp 11,2 lít khí oxi (đktc) 

  a) sau p/ứng hóa học nào là còn dư?

  b) tính lượng nước tạo ra trở thành ?

  04/03/2023 |   0 Trả lời

 • lam giup mik vs

  Bài 14. Một bình chứa chấp 11,2 lít (ở đktc) O2. Đốt cháy 2,7 gam Al vào phía trong bình, tiếp sau đó quăng quật tiếp 1,2 gam C vào trong bình nhằm châm.

  Xem thêm: sử 10 chân trời sáng tạo bài 2

            a) C cháy không? Tính lượng C sót lại vào phía trong bình (nếu có).

            b) Tính % thể tích những khí nhập láo lếu phù hợp khí sau phản ứng

  05/03/2023 |   0 Trả lời