muốn tìm số

Trong bài học kinh nghiệm này, tất cả chúng ta cùng với nhau mò mẫm hiểu việc về mò mẫm bộ phận vô luật lệ tính nằm trong, bại liệt là: muốn tìm số trừ, muốn tìm số bị trừ ta thực hiện thế nào? Hãy nằm trong Apanda mò mẫm hiểu và giải những bài bác tập dượt vô SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG, CÁNH DIỀU, CHÂN TRỜI SÁNG TẠO.

Trong bài học kinh nghiệm này, tía u hãy gom con cái nắm rõ những kiến thức và kỹ năng sau:

Bạn đang xem: muốn tìm số

  • Cách mò mẫm số trừ.
  • Cách mò mẫm số bị trừ.
  • Vận dụng kiến thức và kỹ năng về mò mẫm số bị trừ và số trừ nhằm giải những bài bác tập dượt.

Xem thêm


2. SÁCH KẾT NỐI: Bài tập dượt trang 13 – Tìm số trừ, Tìm số bị trừ

Bài 1 trang 13

Phương pháp giải:

a) Muốn mò mẫm số bị trừ không biết tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn mò mẫm số trừ không biết tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải:

a) ? – đôi mươi = 40

40 + đôi mươi = 60

Vậy tớ điền số 60 vô dù rỗng tuếch.

? – 12 = 25

25 + 12 = 37

Vậy tớ điền số 37 vô dù rỗng tuếch.

? – 18 = 42

42 + 18 = 60

Vậy tớ điền số 60 vô dù rỗng tuếch.

b) 50 – ? = 10

50 – 10 = 40

Vậy điền số 40 vô dù rỗng tuếch.

35 – ? = 15

35 – 15 = 20

Vậy điền số đôi mươi vô dù rỗng tuếch.

51 – ? = 18

51 – 18 = 33

Vậy điền số 33 vô dù rỗng tuếch.

Bài 2 trang 13

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm số bị trừ không biết tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Muốn mò mẫm số trừ tớ không biết lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải:

Số bị trừ 70 39 34 44 64
Số trừ 20 14 22 26 27
Hiệu 50 25 12 18 37

Bài 1 rèn luyện trang 13

Phương pháp giải:

a) Muốn mò mẫm số bị trừ tớ không biết lấy hiệu cùng theo với số trừ.

b) Muốn mò mẫm số trừ không biết tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải:

a) lõi số trừ là 36, hiệu là 25, số bị trừ là 36 + 25 = 61

Chọn C.

b) lõi số bị trừ là 52, hiệu là 28, số trừ là 52 – 28 = 24

Chọn C.

Bài 2 rèn luyện trang 13

Phương pháp giải:

Số con cái vịt xuống bên dưới ao = Số con cái vịt khi đầu – Số con cái vịt còn sót lại bên trên bờ.

Lời giải:

Số con cái vịt xuống bên dưới ao là:

64 – 24 = 40 (con vịt)

Đáp số: 40 con cái vịt.

3. VỞ BT KẾT NỐI: bài bác tập dượt trang 10 – Tìm số trừ, Tìm số bị trừ

Bài 1 trang 10

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

Lời giải:

a) …. – 25 = 56

56 + 25 = 81

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 85

b) ….. – 35 = 47

47 + 35 = 82

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 82

c) …… – 18 = 82

82 + 18 = 100

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 100

Bài 2 trang 10

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm số trừ tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải:

a) 72 – …… = 28

72 – 28 = 44

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 44

b) 45 – …… = 10

45 – 10 = 35

Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 35

c) 100 – …… = 64

100 – 64 = 36

 Vậy số cần thiết điền vô dù rỗng tuếch là 36

Bài 3 trang 10

Phương pháp giải:

– Muốn mò mẫm số trừ tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

– Muốn mò mẫm số bị trừ tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

– Muốn mò mẫm hiệu tớ lấy số bị trừ trừ cút số trừ.

Lời giải:

 Bài 4 trang 10

Phương pháp giải:

Số viên bi Rô-bốt = Số viên bi mang đến Việt + Số viên bi Rô-bốt còn lại

Tóm tắt:

Cho: đôi mươi viên bi

Xem thêm: văn bản truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Còn lại: 15 viên bi

Có: ? viên bi

Lời giải:

Số viên bi Rô-bốt với là:

20 + 15 = 35 (viên bi)

Đáp số: 35 viên bi.

Bài 5 trang 10

 

Phương pháp giải:

Số trái ngược trứng u tiếp tục chào bán = Số trái ngược trứng với vô thúng – Trừ cút số trái ngược trứng còn lại

Tóm tắt:

Có: 70 trái ngược trứng

Còn lại: 15 trái ngược trứng

Đã bán: ? trái ngược trứng

Lời giải:

Số trái ngược trứng u tiếp tục chào bán cút là:

70 – 15 =  55 (quả)

Đáp số: 55 trái ngược trứng.

4. SÁCH CÁNH DIỀU: Bài tập dượt trang 77, 78 – Tìm số trừ, Tìm số bị trừ

Bài 3 trang 77

Phương pháp giải:

– Muốn mò mẫm số bị trừ không biết tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

– Muốn mò mẫm số trừ không biết tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải:

a) ? – 8 = 10

10 + 8 = 18

? – đôi mươi = 30

30 + đôi mươi = 50

b) 16 – ? = 12

16 – 12 = 4

50 – ? = 45

50 – 45 = 5

c) ? – 226 = 10

10 + 226 = 236

721 – ? = 700

721 – 700 = 21

Bài 4 trang 77

Phương pháp giải:

– Muốn mò mẫm số bị trừ không biết tớ lấy hiệu cùng theo với số trừ.

– Muốn mò mẫm số trừ không biết tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải:

Số bị trừ 33 51 36 54 82 164 2340
Số trừ 7 8 27 32 50 64 40
Hiệu 26 43 9 22 32 100 2300

Bài 5 trang 77

Phương pháp giải:

a) Số trái ngược trứng tiếp tục nở = Số trái ngược trứng khi đầu – số trái ngược trứng ko nở.

b) Số chi phí anh Nam trả = Số chi phí vé + số chi phí người chào bán vé trả lại.

Lời giải:

a) Số trái ngược trứng tiếp tục nở là:

10 – 6 = 4 (quả trứng)

Đáp số: 4 trái ngược trứng.

b) Số chi phí anh Nam đã lấy cho những người chào bán vé là:

12 000 + 8 000 = đôi mươi 000 (đồng)

Đáp số: đôi mươi 000 đồng.

Bài 6 trang 78

Phương pháp giải:

a) Chọn một luật lệ nằm trong bất kì rồi tính tổng. Sau bại liệt, dùng luật lệ trừ nhằm ra soát thành quả.

b) Chọn một luật lệ trừ bất kì rồi tính hiệu. Sau bại liệt, dùng luật lệ nằm trong nhằm ra soát thành quả.

c) Chọn một luật lệ nằm trong, luật lệ bất kì rồi tính tổng. Sau bại liệt, dùng luật lệ trừ, luật lệ nằm trong nhằm ra soát thành quả.

Lời giải:

a) Ví dụ 129 + 301

Thử lại

b) Ví dụ 435 – 86

Thử lại

5. SÁCH CHÂN TRỜI: Bài tập dượt trang 13 – Tìm số trừ, Tìm số bị trừ

Bài 1 trang 13

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị trừ không biết tớ lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải:

a) ? – 18 = 23

23 + 18 = 41

Vậy số bị trừ là 41.

b) ? – 34 = 51

51 + 34 = 85

Vậy số bị trừ là 85.

Bài 2 trang 13

Phương pháp giải:

Muốn tìm số trừ không biết tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Lời giải:

a) 26 – ? = 19

26 – 19 = 7

Vậy số trừ là 7.

b) 72 – ? = 40

72 – 40 = 32

Vậy số trừ là 32.

Bài 1 rèn luyện trang 13

Phương pháp giải:

– Muốn mò mẫm hiệu tớ lấy số bị trừ trừ cút số trừ.

– Muốn tìm số trừ tớ lấy số bị trừ trừ cút hiệu.

Xem thêm: những câu ca dao tục ngữ nói về việc giữ chữ tín

– Muốn tìm số bị trừ tớ lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải:

Số bị trừ 94 63 92
Số trừ 25 51 45
Hiệu 69 12 47

Trên đó là tổ hợp kiến thức và kỹ năng và bài bác tập dượt về tìm số trừ, mò mẫm số bị trừ  – Toán lớp 3. Ba u và những con cái nhớ là theo gót dõi Apanda thông thường xuyên nhằm nhận được không ít bài học kinh nghiệm thú vị và hữu dụng không giống vô công tác lớp 3 nhé!

Đăng nhập