giải toán thống kê bằng máy tính casio fx 570vn plus

Bạn đang xem: giải toán thống kê bằng máy tính casio fx 570vn plus

Để đem tài liệu nhập biến đổi đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, sử dụng nhập cột FRQ nhằm xát quyết định số lặp cho tới từng khoản mục \small \dpi{80} \fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính độ quý hiếm tầm và phỏng chéo chuẩn chỉnh không khí kiểu.

Hướng dẫn tính độ quý hiếm tầm nhập đo đếm sử dụng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Gọi công tác đo đếm :(STAT)

   Các loại tính thống kê

Phím

Mục menu

Tính thống kê

1

1-VAR

Biến đơn

2

A+BX

Hồi quy tuyến tính

3

\small \dpi{80} \fn_jvn CX^{2}

Hồi quy bậc hai

4

lnX

Hồi quy logarit

5

\small \dpi{80} \fn_jvn e^X

Xem thêm: ảnh phật may mắn

Hồi quy số nón cơ số e

6

AxB^X

Hồi quy cơ số nón cơ số B

7

AxX^B

Hồi quy lũy thừa

8

1/X

Hồi quy nghịch tặc đảo

(STAT)(ON)

(STAT) (1-VAR)

Nhập những giá chỉ trị

Nhập xong xuôi tớ ấn (STAT)(Var)(\small \dpi{80} \fn_jvn \overline{x})

Ta đem thành quả độ quý hiếm tầm 3

Ta tính phỏng chéo chuẩn chỉnh không khí mẫu

Ấn (STAT)(Var)\small \dpi{80} \fn_jvn (\sigma x)

Ta đem thành quả phỏng chéo chuẩn chỉnh không khí kiểu 1,154700538

Ta đem phương sai là bình phương phỏng chéo tiêu xài chuẩn chỉnh \small \dpi{80} \fn_jvn \small \dpi{80} \fn_jvn (\sigma x)^{2}

Xem thêm: ảnh cr7