cu+h2so4 đặc nóng dư

Phản ứng Cu + H2SO4 (đặc, nóng) hoặc Cu rời khỏi SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích tập luyện đem tương quan về Cu đem tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu+h2so4 đặc nóng dư

1. Phương trình phản xạ Cu + H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng xẩy ra ở tức thì ĐK thông thường, tuy nhiên thuận tiện rộng lớn Khi đun rét.

3. Cách thăng bằng phản xạ cho tới Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Cu0 + H2S+6O4 Cu+2SO4+ S+4O2 + H2O1×1×Cu0Cu+2+2eS+6+2eS+4

Phản ứng hoá học tập được cân nặng bằng:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

4. Hiện tượng xẩy ra Khi cho tới Cu + H2SO4

Lá đồng red color (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit H2SO4 đặc, hỗn hợp fake trở thành greed color và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc vì thế diêm sinh đioxit (SO2) sinh rời khỏi.

5. Tính Hóa chất của Cu

Quảng cáo

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Khi đun rét tạo nên CuO bảo đảm an toàn nên Cu không trở nên oxi hoá kế tiếp.

2Cu + O2 to CuO

Khi kế tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu to Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 to CuCl2

Tác dụng với axit:

- Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thích hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

- Với HNO3, H2SO4 đặc:

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4 đặc

Quảng cáo

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối hạt hoá trị cao và thông thường giải tỏa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa nhập H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều thích hợp hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh đem tính háo nước

Axit sunfuric quánh rung rinh nước kết tinh anh của rất nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc rung rinh những thành phần H và O (thành phần của nước) trong vô số thích hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi cho tới axit H2SO4 đặc nhập lối, lối tiếp tục hóa trở thành kêu ca.

Quảng cáo

C12H22O11  H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau cơ một trong những phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi cho tới Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch fake sang trọng gold color và đem khí gray clolor đỏ gay bay ra

B. Dung dịch fake sang trọng gray clolor đỏ gay và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch fake sang trọng greed color và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch fake sang trọng greed color và đem khí gray clolor đỏ gay bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi cho tới Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp fake sang trọng greed color và đem khí gray clolor đỏ gay bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng tạo nên kết tủa gold color và hỗn hợp làm nên màu xanh rờn lam.

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp làm nên màu xanh rờn và khí ko hương thơm thực hiện xanh rờn giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng tạo nên kết tủa greed color.

D. Dung dịch fake sang trọng greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì như thế phản xạ tạo nên hỗn hợp làm nên màu xanh rờn và khí ko color sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Khi cho tới Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch fake sang trọng gold color và đem khí gray clolor đỏ gay bay ra

B. Dung dịch fake sang trọng gray clolor đỏ gay và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch ko chuyển màu sắc và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch fake sang trọng greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Khi cho tới Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch fake sang trọng greed color và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa White và đem khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa White xanh rờn sau fake trở thành kết tủa đỏ gay nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rờn tiếp sau đó kết tủa tan.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 5. Thêm NH3 đến dư nhập hỗn hợp láo lếu thích hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X nhập hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

NH3 dư đem Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 6. Để nhận ra tía axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ nhập tía lọ bị tổn thất nhãn, tao uống thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì như thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo nên hỗn hợp greed color và không tồn tại khí bay ra

D trúng vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 7. Thứ tự động một trong những cặp lão hóa khử nhập sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Áp dụng quy tắc anpha, nhập sản phẩm năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 8. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S → FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 9. Cho những hỗn hợp loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) láo lếu thích hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) láo lếu thích hợp HCl và NaNO3

Câu 10. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu vì thế hỗn hợp HCl quánh rét giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả trúng là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko tính năng với HCl quánh, rét.

2. Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ thất bại Ag => Đúng

3. Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3 => Đúng

4. cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 11. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O một vừa hai phải đem tính oxi hoá một vừa hai phải đem tính khử.

(2) CuO một vừa hai phải đem tính lão hóa một vừa hai phải đem tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản dễ dàng nhập hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan rất có thể dùng để làm trừng trị hiện tại nước lộn nhập dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào miêu tả sai là

A. 1.

B. 2.

Xem thêm: một trong những ý nghĩa của chữ viết ai cập thời cổ đại là

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(1) trúng, vì thế nhập Cu2O thì Cu đem số lão hóa +1 trung gian ngoan thân thích 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) trúng,

(5) sai, CuSO4 cho nhập khí NH3 ẩm sẽ có được phản xạ xẩy ra.

Câu 12. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko color, hóa nâu nhập không gian. Mặt không giống, Khi X tính năng với hỗn hợp NaOH thì đem hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cu và H2SO4 tác dụng với hóa học X đem khí ko color, hóa nâu nhập không gian là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 13. Cho khí CO dư trải qua láo lếu thích hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ở sức nóng phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm nhập sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên cho tới CO qua quýt láo lếu thích hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 14. Nhận ấn định này sau đấy là đúng?

A. Kim loại đem tài năng nhượng bộ electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại bé nhiều hơn đối với nửa đường kính của nguyên vẹn tử phi kim nhập và một chu kì

C. Số electron phần ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của nguyên vẹn tử phi kim thông thường bé nhiều hơn nguyên vẹn tử kim loại

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại thông thường đem tài năng nhượng bộ electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu 15. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Cr ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 16. Cho những đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) chén ngót sắt kẽm kim loại là một trong quy trình hoá học tập nhập cơ sắt kẽm kim loại bị bào mòn vì thế những axit nhập môi trường xung quanh không gian.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu đại dương thực hiện vì thế thép, người tao gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá trúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm an toàn vỏ tàu đại dương thực hiện vì thế thép, người tao gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 17. Cho những đánh giá sau:

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vì thế năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá trúng là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm ngót chất hóa học.

Câu 18. Cho láo lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp láo lếu thích hợp muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được láo lếu thích hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối hạt. Hãy cho thấy trật tự tách những sắt kẽm kim loại nhập láo lếu thích hợp hóa học rắn A

A. trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cùng tách Cu

B. trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Cu

C. trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cùng tách Ag

D. trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Ag

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Câu 19. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK xài chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu= 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu đôi mươi. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ta đem nCu= 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05   0,12      0,08  → 0,03

Ta có: 0,1280,0530,082 => H + phản xạ không còn => nNO = 28.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 21. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và láo lếu thích hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi a là nCuNO32nhiệt phân

Ta có:

nCuNO32ban đầu= 0,035 mol. Gọi nCuNO32phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn hạn chế = lượng khí cất cánh lên đường =>mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X nhập VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.030.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 22. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp láo lếu thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở thành đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe đang được phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 23. Hòa tan trọn vẹn 33,1g láo lếu thích hợp Mg, Fe, Zn nhập vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy đem 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có: nH213,4422,4 = 0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư= 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2  = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit= mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Xem thêm: cos pi/2

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp