cu cộng h2so4 đặc

Phản ứng Cu + H2SO4 (đặc, nóng) hoặc Cu rời khỏi SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đã và đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài xích tập luyện sở hữu tương quan về Cu sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu cộng h2so4 đặc

1. Phương trình phản xạ Cu + H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu thuộc tính với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng xẩy ra ở ngay lập tức ĐK thông thường, tuy nhiên tiện nghi rộng lớn khi đun giá.

3. Cách thăng bằng phản xạ mang đến Cu thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Cu0 + H2S+6O4 Cu+2SO4+ S+4O2 + H2O1×1×Cu0Cu+2+2eS+6+2eS+4

Phản ứng hoá học tập được cân nặng bằng:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

4. Hiện tượng xẩy ra khi mang đến Cu + H2SO4

Lá đồng red color (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 đặc, hỗn hợp đem trở nên màu xanh lá cây và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra mùi hương hắc vì thế sulfur đioxit (SO2) sinh rời khỏi.

5. Tính Hóa chất của Cu

Quảng cáo

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi khi đun giá tạo nên CuO bảo đảm nên Cu không trở nên oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 to CuO

Khi nối tiếp đun giá cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu to Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 to CuCl2

Tác dụng với axit:

- Cu ko thuộc tính với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu thuộc tính với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thuộc hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

- Với HNO3, H2SO4 đặc:

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4 đặc

Quảng cáo

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric đặc oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối bột hoá trị cao và thông thường hóa giải SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc, nguội.

+ Tác dụng với khá nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với khá nhiều hợp ý hóa học sở hữu tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 đặc sở hữu tính háo nước

Axit sunfuric đặc cướp nước kết tinh ma của đa số muối bột ngậm nước, hoặc cướp những thành phần H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều hợp ý hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 đặc vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở nên than vãn.

Quảng cáo

C12H22O11  H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau tê liệt một trong những phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun giá nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi mang đến Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch đem lịch sự gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ au bay ra

B. Dung dịch đem lịch sự gray clolor đỏ au và sở hữu khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí gray clolor đỏ au bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun giá nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi mang đến Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí gray clolor đỏ au bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun giá là vì

A. Phản ứng dẫn đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh rờn lam.

B. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp được màu xanh rờn và khí ko mùi hương thực hiện xanh rờn giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng dẫn đến kết tủa màu xanh lá cây.

D. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Để nhận ra ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun giá là vì thế phản xạ tạo nên hỗn hợp được màu xanh rờn và khí ko màu sắc sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được khi mang đến Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch đem lịch sự gold color và sở hữu khí gray clolor đỏ au bay ra

B. Dung dịch đem lịch sự gray clolor đỏ au và sở hữu khí màu xanh lá cây bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu sắc và sở hữu khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được khi mang đến Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch đem lịch sự màu xanh lá cây và sở hữu khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấy:

A. Có kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa White và sở hữu khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa White xanh rờn sau đem trở nên kết tủa đỏ au nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rờn tiếp sau đó kết tủa tan.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tớ thấyc ó kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 5. Thêm NH3 đến dư vô hỗn hợp lếu láo hợp ý chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

NH3 dư sở hữu Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 6. Để nhận ra tía axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ vô tía lọ bị thất lạc nhãn, tớ sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A, C sai vì thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì thế CuO thuộc tính với 3 axit đều tạo nên hỗn hợp màu xanh lá cây và không tồn tại khí bay ra

D đích vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí mùi hương hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí màu sắc nâu

Câu 7. Thứ tự động một trong những cặp lão hóa khử vô sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Áp dụng quy tắc anpha, vô sản phẩm năng lượng điện hóa, nhị hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 8. Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S → FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 9. Cho những hỗn hợp loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu láo hợp ý bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu láo hợp ý HCl và NaNO3

Câu 10. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu vày hỗn hợp HCl đặc giá hóa giải khí H2

(2). Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ thua thiệt Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko thuộc tính với HCl đặc, giá.

2. Ðồng dẫn nhiệt độ và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ thua thiệt Ag => Đúng

3. Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng

4. cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, sở hữu tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 11. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O một vừa hai phải sở hữu tính oxi hoá một vừa hai phải sở hữu tính khử.

(2) CuO một vừa hai phải sở hữu tính lão hóa một vừa hai phải sở hữu tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng làm vạc hiện nay nước lộn vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

Xem thêm: nhiệt độ ảnh hưởng đến cường độ quang hợp thông qua

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(1) đích, vì thế vô Cu2O thì Cu sở hữu số lão hóa +1 trung gian giảo thân thuộc 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích,

(5) sai, CuSO4 cho vô khí NH3 ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 12. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng thuộc tính với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc, hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, khi X thuộc tính với hỗn hợp NaOH thì sở hữu mùi hương khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cu và H2SO4 tác dụng với hóa học X sở hữu khí ko màu sắc, hóa nâu vô không gian là NO => Trong X sở hữu group NO3-

Khi X thuộc tính với dd NaOH → khí mùi hương khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 13. Cho khí CO dư trải qua lếu láo hợp ý bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ở nhiệt độ chừng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang đến CO qua quýt lếu láo hợp ý CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 14. Nhận toan nào là sau đó là đúng?

A. Kim loại sở hữu kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại nhỏ hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron phần ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường nhỏ hơn vẹn toàn tử kim loại

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường sở hữu kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu 15. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 16. Cho những đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối bột sắt(III) (Fe3+).

(c) xơi hao mòn sắt kẽm kim loại là 1 trong quy trình hoá học tập vô tê liệt sắt kẽm kim loại bị bào mòn vày những axit vô môi trường thiên nhiên không gian.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu biển lớn thực hiện vày thép, người tớ gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu biển lớn thực hiện vày thép, người tớ gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 17. Cho những đánh giá sau:

(a) Để ngăn sự bào mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vày năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(a) Để ngăn sự bào mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn chất hóa học.

Câu 18. Cho lếu láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp lếu láo hợp ý muối bột Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu láo hợp ý hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhị muối bột. Hãy cho biết thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô lếu láo hợp ý hóa học rắn A

A. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cuối tách Cu

B. Trước tiên tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Cu

C. Trước tiên tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cuối tách Ag

D. Trước tiên tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Ag

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Câu 19. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 đặc nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK tiêu xài chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu= 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu trăng tròn. Cho 3,2 gam bột Cu thuộc tính với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ta sở hữu nCu= 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05   0,12      0,08  → 0,03

Ta có: 0,1280,0530,082 => H + phản xạ không còn => nNO = 28.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 21. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu láo hợp ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y sở hữu pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi a là nCuNO32nhiệt phân

Ta có:

nCuNO32ban đầu= 0,035 mol. Gọi nCuNO32phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn tách = lượng khí cất cánh lên đường =>mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô việt nam có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.030.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 22. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu láo hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe tiếp tục phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục sở hữu phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 23. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu láo hợp ý Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy sở hữu 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có: nH213,4422,4 = 0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tớ thấy: nH2SO4 p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư= 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2  = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng toan luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit= mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Xem thêm: ăn bào ngư

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp