cho a = 1 + 11 + 111

Đáp án + Giải quí quá trình giải:

Biết:

Bạn đang xem: cho a = 1 + 11 + 111

Tổng số số hạng loại nhất: `1`

Tổng số số hạng loại `2` : `1 + 1 = 2`

Tổng số số hạng loại `3`: `1 + 1 + 1 = 3`

`....`

Tổng số số hạng loại `10`: `1 + 1 + ....... + 1 = 10`

Vậy tổng số số hạng là:

Xem thêm: công nghệ 7 bài 9

`1 + 2 + 3 + ... + 10 = 55`

`55 : 9 = 6` (dư `1`)

Vậy: 

`1 + 11 + 111 + 1111 + .... + 1111111111 : 9` dư `1`

Xem thêm: chức năng của bạch cầu là gì

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar