c2h2 tạo ra c4h4

C2H2 đi ra C4H4

Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 chuỗi phản xạ chất hóa học hidrocacbon, được VnDoc biên soạn, chuỗi phản xạ chung chúng ta học viên ghi ghi nhớ đặc điểm của những hidrocacbon và được học tập nhằm hoàn thiện chuỗi phản xạ một cơ hội rất tốt. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: c2h2 tạo ra c4h4

  • Hidrat hóa 2 anken chỉ tạo nên trở thành 2 ancol
  • Công thức tính nhanh chóng số đồng phân
  • Bộ thắc mắc trắc nghiệm Hóa học tập phần Hóa học tập hữu cơ
  • Hoàn trở thành chuỗi phản xạ CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H6 → C2H5Cl
  • Ứng với công thức phân tử C5H10 với từng nào Anken đồng phân cấu tạo

Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

1) 2CH4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C2H2 + 3H2

2) 2C2H2 \overset{t^{\circ }, xt, p}{\rightarrow} C4H4

3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 \overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{\rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow} C3H6 + CH4

Một số chuỗi phản xạ cơ học thông thường gặp

Câu 1. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau

Chuỗi phản xạ hóa cơ học lớp 11

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) CH3COONa + NaOH→ CH4 + Na2CO3

(2) CH4 + Cl2 \overset{as, 1:1}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

(3) CH3Cl + Cl2 \overset{as}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl

(4) CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

(5) CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

(6) 2CH4 → C2H6 + H2

(7) C2H6 → C2H4 + H2

(8) C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

(9) C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl

(10) C2H3Cl \overset{xt,t^{\circ } }{\rightarrow}(-CH2CHCl-)n

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học 11

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) (C6H10O5)n + nH2O\overset{H^{+} ,t^{o} }{\rightarrow} nC6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2\overset{men giấm}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + HCl → C2H5Cl

(5) CH3Cl + C2H5Cl + 2Na → 2NaCl + C3H8

(6) C3H8 → C2H4 + CH4

(7) 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

(8) C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

(9) CH3CHO + H2 \overset{xt, t^{o} }{\rightarrow}C2H5OH

(10) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(11) 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Câu 3: Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 phỏng С, thực hiện rét nhanh)

C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Câu 4. Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2 → C4H4 → C4H6 → polibutadien

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 phỏng С, thực hiện rét nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

Câu 5. Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

Câu 6. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

C4H8 + H2 \overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow}C4H10

C4H10\overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow} CH4 + C3H6

2CH4\overset{1500{o}C, lln }{\rightarrow}C2H2 + 3H2

2C2H2\overset{xt, p,t^{o} }{\rightarrow}C4H4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

Câu 7. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học lớp 9

Đáp án chỉ dẫn ghi chép phương trình

(1) C2H2 + H2 \overset{t^{\circ }, xt }{\rightarrow}C2H4

(2) C2H4 + H2O \overset{t^{\circ }, H_{2} SO_{4}  }{\rightarrow}C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{\circ } , H_{2} SO_{4} }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 8. Cho chuỗi phản xạ sau: X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2.
Chất X, Y, Z thứu tự là

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

C2H4 + H2O \overset{t^{o} , H+}{\rightarrow}C2H5OH (X: C2H4)

C2H5OH + O2 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)

2CH4 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}C2H2 + 3H2

Câu chất vấn trắc nghiệm áp dụng liên quan 

Phần 1: Câu chất vấn trắc nghiệm

Câu 1. Ankan X với công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Câu 2. Ankan X với công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. hexan

D. 2,3- đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl bám theo tỷ trọng mol 1 : 1 tạo nên thành phầm với bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Xem thêm: hai dao động điều hòa nào sau đây được gọi là cùng pha

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản xạ với brom(trong dung dịch) bám theo tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B.etilen

C. but-2-en.

D. propilen

Câu 5. Chất này tại đây tính năng với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 tạo nên kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 6. Chất này tại đây với đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z sau đó nhau nhập sản phẩm đồng đẳng, nhập cơ lượng phân tử Z gấp hai lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y,thành phầm khi hít vào trọn vẹn nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là

A.30 gam

B. 10gam

C. 40 gam

D. trăng tròn gam

Câu 8. Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) láo lếu hợp ý X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo màu sắc, và không tồn tại khí bay đi ra. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tắng 9,8 gam. Thành phần Xác Suất bám theo thể tích của etilen nhập X là

A.50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Câu 9. Hỗn hợp ý X bao gồm H2 và C2H4 với tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua chuyện nung giá buốt, chiếm được láo lếu hợp ý khí Y với lượng đối với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Câu 10. Chất này tại đây với đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

Câu 11. Ứng với công thức phân tử C5H10 có từng nào Anken đồng phân cấu tạo

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 7.

Câu 12. Cho láo lếu hợp ý A bao gồm metan, axetilen và etilen. Lấy 8,6 gam A tính năng không còn với hỗn hợp Br2 dư thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như cho tới 13,44 lít (ở đktc) láo lếu hợp ý khí A tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của metan có nhập A là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%.

................

Phần 2: Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

1 B2 B3 B4 A
5 D6 C7 A8 B
9 C10 B11 B12 D

Câu 7. 

Phân tử Z rộng lớn phân tử X 2 group CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8. 

C2H4: x mol; C3H6: nó mol

⇒x + nó = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau phản xạ tăng = mX

⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; nó = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9. 

MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính bám theo một trong các 2)

Giả sử X với 1mol H2 và 1 mol C2H4

H2 + C2H4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒ CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta với n khí tách = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

Câu 11. Các đồng phân kết cấu mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

Câu 12. 

Trong 8,6g A chứa chấp x mol C2H4; nó mol C2H2; z mol CH4

mhh A = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ nhập A = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

Phương trình phản xạ hóa học:

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 nhập A = 0,15/0,6 = 25%

=> nó = 25%.(x + nó + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => z = 0,1; nó = 0,1; z = 0,2

==>%nCH4 nhập A = 50%

Bài trắc nghiệm số: 899

Nội dung bài xích trắc nghiệm được biên soạn bởi vì KhoaHoc.vn - Chuyên trang học tập online!

------------------------

Xem thêm: thực hiện phép nhân

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình chất hóa học Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, khi phân diệt CH4 dẫn đến C2H2, hoàn toàn có thể thấy đó là phản xạ pha trộn axetilen kể từ metan những các bạn sẽ rất rất hoặc bắt gặp trong số dạng bài xích tập luyện pha trộn và chuỗi phản xạ chất hóa học. Hy vọng với tư liệu này tiếp tục hỗ trợ những vấn đề quan trọng cho tới chúng ta.

Ngoài đi ra, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu tiếp thu kiến thức trung học phổ thông không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng tốt.