c2h2 tác dụng với brom

Phản ứng Axetilen + Br2 dư hoặc C2H2 + Br2 dẫn đến C2H2Br4 nằm trong loại phản xạ nằm trong và được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích tập luyện sở hữu tương quan về C2H2 sở hữu lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

C2H2 + 2Br2 (dư) → C2H2Br4

Quảng cáo

Bạn đang xem: c2h2 tác dụng với brom

1. Phương trình phản xạ axetilen thuộc tính với Br2

HC ≡ CH + 2Br2 → Br2HC – CHBr2

Hay ghi chép gọn: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen thuộc tính với Br2

- Phản ứng ra mắt ở tức thì ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen thuộc tính với Br2

- Axetilen làm mất đi color hỗn hợp brom.

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen thuộc tính với Br2

- Dẫn khí axetilen vô ống thử chứa chấp hỗn hợp brom.

5. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

5.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi sở hữu niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở nên anken, tiếp sau đó tạo ra trở nên ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, toCH2 = CH2

Quảng cáo

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là láo ăn ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng thuộc tính với ankin theo đuổi nhị tiến độ thường xuyên.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin thuộc tính với HX theo đuổi nhị tiến độ thường xuyên.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi sở hữu xúc tác tương thích, ankin thuộc tính với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đuổi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

Quảng cáo

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đuổi tỉ trọng số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

5.2. Phản ứng thế bởi vì ion kim loại

- Sục khí axetilen vô hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Phản ứng thế nguyên vẹn tử hidro của C2H2 bởi vì ion bạc

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Quảng cáo

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro link thẳng với nguyên vẹn tử cacbon link phụ thân đầu mạch sở hữu tính sinh động cao hơn nữa những nguyên vẹn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế bởi vì ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng có thể có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

5.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng có thể có năng lực làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

Axetilen + Br2 dư | C2H2 + Br2 → C2H2Br4 | C2H2 đi ra C2H2Br4

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở A thuộc tính vừa phải đầy đủ với 200 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56%Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nA=0,1 mol;nBr2=0,2 mol

Xét tỉ lệ: T=nBr2nA=0,20,1=2

→ A sở hữu công thức phân tử là CnH2n-2

Theo phương trình hóa học:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Theo đề bài: %mBr=80.414n2+80.4.100%=85,56%

→ n = 4

Vậy công thức phân tử của A là C4H6

Câu 2: Cho 4,48 lít láo ăn ý khí bao gồm CH4 và C2H2 qua quýt hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo color và sở hữu 2,24 lít khí bay đi ra (đktc). Thành phần Xác Suất theo đuổi thể tích của C2H2 vô láo ăn ý là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay đi ra là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 3:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin cơ rồi nhen nhóm cháy thì lượng nước chiếm được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Xem thêm: đầu móng tay bị tím

Khi nhen nhóm cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn yếu tố H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 4: Cho 10,8 gam ankin X thuộc tính với 6,72 lít H2 (đktc) sở hữu xúc tác tương thích, chiếm được láo ăn ý Y (không chứa chấp H2). sành Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B.C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn link π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54 X là C4H6

Câu 5:Hỗn ăn ý X bao gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy trọn vẹn chiếm được CO2 và H2O theo đuổi tỉ trọng mol 1:1. Dẫn X trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư thấy lượng bình gia tăng 0,82 gam, khí bay thoát khỏi bình rước nhen nhóm cháy trọn vẹn thu được một,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Phần trăm thể tích của A vô láo ăn ý X là (biết những khí đo ở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất)

A. 25,00%

B. 66,66%

C. 33,33%

D. 75,00%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt X chiếm được CO2 và H2O tỉ trọng 1:1

→ A là ankan và nC2H2=nA

Khí bay thoát khỏi brom là khí A

Đốt A có: nCO2=0,03 mol;nH2O=0,04 mol

Ta có: nA=nH2OnCO2=0,01 molnC2H2=0,01 mol

Lại có: nC2H2+nC2H4=0,82 gamnC2H4=0,02 mol

%VA=0,010,01+0,01+0,02.100%=25%

Câu 6:4,48 lít (đktc) một hidrocacbon A thuộc tính vừa phải đầy đủ với 400 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56% Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H6

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Theo fake thiết tớ có:

nA=2mol;nBr2=0,4molnBr2nA=2

→ A sở hữu công thức phân tử là CnH2n-2

Phương trình phản ứng:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Từ fake thiết suy ra: 80.414n2=85,5610085,56n=4X là C4H6

Câu 7:Một hidrocacbon A phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom tạo ra dẫn xuất B chứa chấp 92,48% brom về lượng. Công thức cấu trúc của B là

A. CH3CHBr2

B. CHBr2-CHBr2

C. CH2Br-CH2Br

D. CH3CHBr-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi số nguyên vẹn tử brom vô B là n, theo đuổi fake thiết tớ có:

MB=80n.10092,48=86,5n

Nếu n = 2 thì M = 173 (loại, vì như thế lượng mol của CxHyBr2 nên là số chẵn)

Nếu n = 4 thì M = 346 → MA = MB – 80.4 = 346 – 320 = 26

Vậy A là C2H2 và B là C2H2Br4

Câu 8: Cho 4,48 lít láo ăn ý X (ở đktc) bao gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội kể từ từ qua quýt bình chứa chấp 1,4 lít hỗn hợp Br2 0,5M. Sau Khi phản xạ trọn vẹn, số mol Br2 giảm sút 1/2 và lượng bình tăng 6,7 gam. Công thức phân tử của nhị hidrocacbon là
A. C2H2 và C4H6

B. C2H2 và C4H8

C. C3H4 và C4H8

D. C2H2 và C3H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nếu chỉ tồn tại một hidrocacbon phản xạ với hỗn hợp brom thì tớ có:

nC2H2=12nBr2=0,175 molnC3H8=0,20,175 mol

mhon hop=0,175.26+0,025.44=5,65(loại)

Vậy cả nhị hidrocacbon nằm trong phản xạ với hỗn hợp nước brom

nX=0,2 mol;nBr2(ban dau)=0,7 molnBr2(phan ung)=0,72=0,35 mol

Khối lượng bình Br2 tăng 6,7 gam là số gam của láo ăn ý X. Đặt công thức tầm của nhị hidrocacbon mạch hở là Cn¯H2n¯+22a¯

Phương trình hóa học:

Cn¯H2n¯+22a¯+a¯Br2Cn¯H2n¯+22a¯Br2a¯ 0,2 0,2a¯=0,35

a¯=1,75Trong láo ăn ý sở hữu một hóa học chứa chấp 2 link π hóa học còn sót lại chứa chấp 1 link π

14n¯+22a¯=6,70,2n¯=2,5 vô láo ăn ý nên sở hữu một hóa học là C2H2 (có nhị link π) hóa học còn sót lại nên sở hữu một link π và sở hữu số C kể từ 3 bên trên lên này là C4H8

Câu 9: Hỗn ăn ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung giá 14,56 lít láo ăn ý X (đktc), sở hữu Ni xúc tác cho tới Khi phản xạ trọn vẹn chiếm được láo ăn ý Y sở hữu lượng 10,8 gam. sành tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y sở hữu năng lực làm mất đi color hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng tớ có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo ăn ý Y sở hữu năng lực làm mất đi color hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy vô láo ăn ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 10: Cho 2,24 lít (đktc) láo ăn ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội chậm rì rì qua quýt bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần Xác Suất thể tích của C2H2 sở hữu vô láo ăn ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 theo lần lượt là x và hắn mol

x + hắn = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta sở hữu lượng bình tăng bởi vì lượng láo ăn ý khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = hắn = 0,05

Phần trăm thể tích bởi vì Xác Suất số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: sinh 10 bài 17

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp