c2 h2 + nước

Phản ứng axetilen + nước hoặc C2H2 + H2O dẫn đến CH3CHO nằm trong loại phản xạ nằm trong đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về C2H2 sở hữu câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

C2H2 + H2O → CH3CHO

Quảng cáo

Bạn đang xem: c2 h2 + nước

1. Phương trình phản xạ axetilen tính năng với nước

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O

2. Điều khiếu nại của phản xạ axetilen tính năng với nước

- Xúc tác: HgSO4, H2SO4

3. Cách tổ chức phản xạ axetilen tính năng với nước

- Sục khí axetilen nhập nước đun rét sở hữu xúc tác HgSO4 nhập môi trường thiên nhiên axit.

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

4.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi sở hữu niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo ra trở nên anken, tiếp sau đó tạo ra trở nên ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, to CH2 = CH2

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là lếu phù hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo ra trở nên anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

Quảng cáo

⇒ Đặc tính này được dùng làm pha trộn anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng tính năng với ankin theo đuổi nhì tiến trình tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin tính năng với HX theo đuổi nhì tiến trình tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi sở hữu xúc tác tương thích, ankin tính năng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo đuổi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo đuổi tỉ lệ thành phần số mol 1:1.

Quảng cáo

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

4.2. Phản ứng thế bởi vì ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

C2H2 + H2O → CH3CHO | axetilen + nước | C2H2 đi ra CH3CHO

Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 bởi vì ion bạc

a) Trước Lúc sục khí C2H2.

b) Sau Lúc sục khí C2H2.

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với vẹn toàn tử cacbon links tía đầu mạch sở hữu tính vui nhộn cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên hoàn toàn có thể bị thay cho thế bởi vì ion sắt kẽm kim loại.

Quảng cáo

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

4.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có năng lực làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím.

C2H2 + H2O → CH3CHO | axetilen + nước | C2H2 đi ra CH3CHO

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Có từng nào ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ?

A. 2.

B. 4

C. 3.

D. 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Có 3 công thức vừa lòng :

CH≡C – CH2 – CH2 – CH3

CH3 – C≡C – CH2 – CH3

CH≡C – CH(CH3) – CH3

Câu 2: X là hidrocacbon mạch hở, phân nhánh, sở hữu công thức phân tử C5H8. thạo X sở hữu năng lực làm mất đi thuốc nước brom và nhập cuộc phản xạ với AgNO3 nhập hỗn hợp NH3. Tên của X theo đuổi IUPAC là :

A. 2-metylbut-3-in

B. 3-metylbut-1-in

C. 2-metylbuta-1,3-dien

D. pent-1-in

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

X phản xạ với AgNO3/NH3 → sở hữu nối 3 đầu mạch

→ X là CH≡C-CH(CH3)2 (3-metylbut-1-in)

Câu 3:Hidrat hóa sở hữu xúc tác 3,36 lit C2H2(dktc) chiếm được lếu phù hợp A (hiệu suất phản xạ 60%). Cho lếu phù hợp A tính năng với AgNO3/NH3 chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

A. 48,24

B.33,84

C.14,4

D.19,44

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

nC2H2=0,15 mol

C2H2 + H2O to,xt CH3CHO

nCH3CHO=0,15.60100=0,09 molnC2H2(du)=0,150,09=0,06 mol

C2H2 AgNO3/NH3 Ag2C2

CH3CHO AgNO3/NH3 2Ag ↓

Câu 4:Dẫn lếu phù hợp khí X bao gồm etilen và axetilen qua quýt bình đựng hỗn hợp AgNO3 trong NH3 (dư) cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn thì chiếm được 28,8 gam kết tủa và thấy sở hữu 2,912 lít khí (đo ở đktc) bay đi ra. Phần trăm lượng của axetilen nhập X là

A. 53,85%.

B. 46,15%.

C. 50,15%.

D. 49,85%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Chỉ sở hữu C2H2 phản xạ tạo ra Ag2C2

nC2H4=2,91222,4=0,13 mol

nC2H2=nAg2C2=28,8240=0,12 mol

%mC2H2=0,12.260,12.26+0,13.28.100%=46,15%

Câu 5:Hỗn phù hợp X bao gồm 2 ankin. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol lếu phù hợp X bên trên chiếm được 0,17 mol CO2. Mặt không giống cứ 0,05 mol lếu phù hợp X phản xạ vừa phải đầy đủ với 300 ml hỗn hợp AgNO3 0,1M nhập hỗn hợp NH3. Hỗn phù hợp X là :

A. axetien, but - 1 - in

B. axetilen, propin

C. propin, but - 1 - in

Xem thêm: bầu có ăn được chanh leo không

D. propin, but - 2 - in

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Số C tầm 2 ankin = 0,170,05=3,4

nAgNO3<nX Trong X có một ankin ko phản xạ với AgNO3

Dựa nhập đáp án → Chỉ sở hữu đáp án D vừa lòng vì thế but – 2 – in ko phản xạ với AgNO3

Câu 6: Trong phân tử ankin X, hidro lắc 11,76% lượng. Công thức phân tử của X là :

A. C2H2

B. C5H8

C. C4H6

D. C3H4

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Công thức ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

%mH=2n214n2.100%=11,76%

→ n = 5

Vậy X là C5H8

Câu 7: Đốt cháy trọn vẹn 1 lít lếu phù hợp khí bao gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh đi ra 2 lít khí CO2 và 2 lít khá H2O (các thể tích khí và khá đo nhập nằm trong ĐK nhiệt độ chừng và áp suất). Công thức phân tử của X là

A. C2H4.

B. CH4.

C. C2H6.

D. C3H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: C=nCO2nhh=21=2 Hiđrocacbon X cũng đều có 2C.

H=2nH2Onhh=2.21=4Hiđrocacbon X sở hữu số H to hơn 4

→ sở hữu số H = 6

→ X là C2H6

Câu 8:Ankin C6H10 sở hữu từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 ?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH3

CH≡C-CH2-CH(CH3)-CH3

CH≡C-CH(CH3)-CH2-CH3

CH≡C-C(CH3)3

Vậy sở hữu 4 đồng phân vừa lòng đề bài bác.

Câu 9:Hỗn phù hợp khí A bao gồm 0,6 mol H2 và 0,15 mol vinylaxetilen. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni chiếm được lếu phù hợp B sở hữu tỉ khối đối với H2 bởi vì 10. Dẫn lếu phù hợp B qua quýt hỗn hợp brom dư, sau thời điểm phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng brom nhập cuộc phản xạ là:

A. 16.

B. 0.

C. 24.

D. 8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

BTKL: ns.Ms = nđ.Mđ → 0,6.2 + 0,15.52 = ns.trăng tròn → ns = 0,45 mol

Số mol khí sau phản xạ tách là số mol H2 phản ứng:

nH2= nđ – ns = 0,75 – 0,45 = 0,3 mol

BT links π tớ có: n π đầu – n π pư = n π sau hay 3nvinylaxetilen = nBr2

nBr2 = 3.0,15 – 0,3 = 0,15 mol

mBr2= 0,15.160 = 24 gam

Câu 10:Hỗn phù hợp khí X chứa chấp H2 và một ankin. Tỉ khối của X so với H2 là 3,4. Đun rét nhẹ nhàng X xuất hiện xúc tác Ni thì nó trở thành lếu phù hợp Y ko làm mất đi thuốc nước brom và sở hữu tỉ khối so với H2 là 34/6. Công thức phân tử của ankin là :

A. C2H2

B. C3H4

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn

Đáp án A

M¯X=3,4.2=6,8; M¯Y=346.2=343

Chọn số mol lếu phù hợp X là một trong những mol (nX = 1 mol) → mX = 6,8 (g)

BTKL mX = mY = 6,8 (g) → nY = 6,8343 =0,6 mol

nH2(phan ung)= nX - nY = 1 - 0,6 = 0,4 mol

Vì lếu phù hợp Y ko làm mất đi thuốc nước Br2 nên nhập Y chỉ mất ankan.

CnH2n-2 + 2H2 to,xtCnH2n+2 (n≥2)

Theo phương trình mol ankin = 12 mol H2 phản xạ = 0,2 mol

mX = (14n – 2).0,2 + 2(1 - 0,2) = 6,8 → n = 2. CTPT: C2H2.

Câu 11: Đốt cháy m gam lếu phù hợp C2H6, C3H4, C3H8, C4H10 được 35,2 gam CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của m là

A. 14,4.

B. 10,8.

C. 12.

D. 56,8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

m hidrocacbon = mC + mH = = 12g

Câu 28: Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, sở hữu công thức công cộng là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1).

B. CnH2n (n ≥ 2).

C. CnH2n-2 (n ≥ 2).

D. CnH2n-6 (n ≥ 6).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ankin là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, sở hữu công thức công cộng là CnH2n-2

(n ≥ 2).

Câu 12: Dẫn lếu phù hợp X bao gồm 0,05 mol C2H2, 0,1 mol C3H4 và 0,1 mol H2 qua quýt ống chứa chấp Ni nung rét một thời hạn chiếm được lếu phù hợp Y bao gồm 7 hóa học. Đốt cháy trọn vẹn Y bởi vì O2 dư rồi mang lại thành phầm cháy hít vào không còn nhập 700 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp Z. Tổng lượng hóa học tan nhập Z là

A. 35,8

B. 45,6

C. 38,2

D. 40,2

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Đốt cháy Y cũng chính là cháy X

BTNT “C” → nCO2=2nC2H2+3nC3H4=0,4

Lại có: nCO2<nNaOH<2nCO2

→ tạo ra 2 muối hạt Na2CO3 và NaHCO3

Trong cơ nNa2CO3=nOHnCO2 = 0,3 mol

nNaHCO3=0,40,3=0,1 mol

m hóa học tan nhập Z = 0,3.106 + 0,1.84 = 40,2g

Xem thêm: những câu ca dao tục ngữ nói về việc giữ chữ tín

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp