baoh2 nh4hco3

Phản ứng Ba(OH)2 (dư) + NH4HCO3 tạo nên BaCO3 kết tủa và khí NH3 cất cánh lên nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và được cân đối đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập luyện đem tương quan về Ba(OH)2 đem tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

Ba(OH)2 (dư) + NH4HCO3 → BaCO3 ↓ + NH3 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: baoh2 nh4hco3

Điều khiếu nại phản ứng

- Không có

Cách tiến hành phản ứng

- Cho hỗn hợp Ba(OH)2 thuộc tính với muối hạt (NH4)2CO3

Hiện tượng nhận ra phản ứng

- Khi mang lại (NH4)2CO3 nhập bari hidroxit sinh rời khỏi kết tủa White bari cacbonat và khí amoiac bay ra

Bạn đem biết

Tương tự động như Ba(OH)2, Ca(OH)2 cũng phản xạ với những muối hạt hidrocacbonat tạo nên kết tủa trắng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho những cặp chất: (a) Na2CO3 và BaCl2; (b) NaCl và Ba(NO3)2; (c) NaOH và H2SO4. Số cặp hóa học xẩy ra phản xạ nhập hỗn hợp chiếm được kết tủa là:

A. 0.      B. 3.

C. 2.      D. 1.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Xem thêm: gãy xương ngón chân bao lâu thì lành

(a) Na2CO3 + BaCl2 → NaCl + BaCO3

(b) Không phản ứng

(c) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2: Chọn nội dung ko đúng mực khi nói đến những nhân tố group IIA:

A. Đều phản xạ với hỗn hợp axit

B. Đều phản xạ với oxy

C. Đều đem tính khử mạnh

D. Đều phản xạ với nước

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Be ko thuộc tính với nước

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 6 trang 97 tập 1

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • Ba(OH)2 + CO2 → H2O + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2CO2 → Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + SO2 → H2O + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2SO3 → Ba(HSO4)2
 • Ba(OH)2 + N2O5 → Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + 4NO2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + Ba(NO2)2
 • Ba(OH)2 + H2SO4 → 2H2O + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2H3PO4 → 6H2O + BaHPO4
 • Ba(OH)2 + 2H3PO4 → Ba(H2PO4)2 + 2H2O
 • Ba(OH)2 + H2S → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + 2H2S → 2H2O + Ba(HS)2
 • Ba(OH)2 + Na2CO3 → 2NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + K2CO3 → 2KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2CO3 → 2H2O + 2NH3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHCO3 → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + NaHCO3 → H2O + NaOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + KHCO3 → H2O + KOH + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2KHCO3 → H2O + K2CO3 + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4HCO3 → 2H2O + 2NH3 + Ba(HCO3)2
 • Ba(OH)2 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3
 • Ba(OH)2 + Ba(HCO3)2 → H2O + 2BaCO3
 • 3Ba(OH)2 + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + FeCl2 → BaCl2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3
 • Ba(OH)2 + Fe(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Fe(OH)2
 • 3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 2Fe(OH)3 ↓ + 3BaSO4
 • Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + CuCl2 → BaCl2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Cu(OH)2
 • Ba(OH)2 + MgSO4 → Mg(OH)2 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + MgCl2 → BaCl2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2
 • Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnCl2 → BaCl2 + Zn(OH)2
 • Ba(OH)2 + ZnSO4 → Zn(OH)2 + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 + 3BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaCl2
 • 4Ba(OH)2 + 2AlCl3 → 3BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • 3Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3Ba(NO3)2
 • 4Ba(OH)2 + 2Al(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 → 4H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + 2Al + 2H2O → 3H2 + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + Al2O3 → H2O + Ba(AlO2)2
 • Ba(OH)2 + CrSO4 → Cr(OH)2 ↓ + BaSO4
 • 4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)3 → 3Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2
 • Ba(OH)2 + Na2SO4 → 2NaOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Cs2SO4 → 2CsOH + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ba(HSO4)2 → 2H2O + 2BaSO4
 • Ba(OH)2 + Ca(HSO4)2 → 2H2O + CaSO4 ↓ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + Na2SO3 → 2NaOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + K2SO3 → 2KOH + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2NaHSO3 → 2H2O + Na2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + 2KHSO3 → 2H2O + K2SO3 + BaSO3
 • Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 → H2O + 2NH3 ↑ + BaSO4
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + 2NH4NO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3
 • Ba(OH)2 + (NH2)2CO → 2NH3 ↑ + BaCO3
 • Ba(OH)2 + 2NH4ClO3 → 2H2O + 2NH3 ↑ + Ba(ClO3)2
 • Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O
 • Ba(OH)2 + NH4HSO4 → 2H2O + NH3 ↑ + BaSO4
 • 3Ba(OH)2 + 2Na3PO4 → 6NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2K3PO4 → 6KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2NaH2PO4 → 2NaOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + 2KH2PO4 → 2KOH + Ba3(PO4)2
 • 3Ba(OH)2 + Ca(H2PO4)2 → Ca(OH)2 + 4H2O + Ba3(PO4)2
 • 6Ba(OH)2 + 3Ca(H2PO4)2 → Ca3(PO4)2 ↓ + 12H2O + 2Ba3(PO4)2
 • Ba(OH)2 + 2AgNO3 → Ag2O ↓ + Ba(NO3)2 + H2O
 • 2Ba(OH)2 + K2Cr2O7 → H2O + 2KOH + 2BaCrO4
 • Ba(OH)2 + K2CrO4 → 2KOH + BaCrO4
 • 3Ba(OH)2 + XeO3 → 3H2O + Ba3XeO6
 • Ba(OH)2 + 2CH3CH(NH3Cl)COOH → (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba + 2H2O
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOH → 2H2O + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + 2CH3COOC2H5 → 2C2H5OH + (CH3COO)2Ba
 • Ba(OH)2 + H2O2 → 2H2O + BaO2
 • Ba(OH)2 + Ba(HS)2 → 2H2O + BaS
 • Ba(OH)2 + Fe(CO)5 → BaCO3 ↓ + H2Fe(CO)4
 • 6Ba(OH)2 + 6I2 → 6H2O + Ba(IO3)2 + 5BaI2
 • 2Ba(OH)2 + KAl(SO4)2 → Al(OH)3 + KOH + 2BaSO4
 • Phản ứng sức nóng phân: Ba(OH)2 → BaO + H2O

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-bari-ba.jsp