bài 61 làm tròn số đến hàng nghìn hàng chục nghìn

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 61 làm tròn số đến hàng nghìn hàng chục nghìn

Viết số tương thích nhập vị trí chấm.

a) Làm tròn trặn những số 80 304, 61 500, 6 811 cho tới mặt hàng ngàn được những số ứng là: ......., ......., .......

b) Làm tròn trặn những số 90 000, 54 215, 78 302 cho tới hàng trăm ngàn được những số ứng là: ......., ......., .......

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới mặt hàng ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng ngàn với 5. Nếu chữ số hàng ngàn nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn trặn những số 80 304, 61 500, 6 811 cho tới mặt hàng ngàn được những số ứng là: 80 000, 62 000, 7 000.

b) Làm tròn trặn những số 90 000, 54 215, 78 302 cho tới hàng trăm ngàn được những số ứng là: 90 000, 50 000, 80 000.

Câu 2

Viết số tương thích nhập vị trí chấm.

Sau 5 năm, một mái ấm gia đình thu hoạch được 97 418 kilogam mộc keo dán. Nếu thực hiện tròn trặn số cho tới mặt hàng ngàn thì tớ trình bày mái ấm gia đình bại liệt thu hoạch được khoảng tầm ...... kilogam mộc keo dán.

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn trặn số cho tới mặt hàng ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng ngàn với 5. Nếu chữ số hàng ngàn nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

Sau 5 năm, một mái ấm gia đình thu hoạch được 97 418 kilogam mộc keo dán. Nếu thực hiện tròn trặn số cho tới mặt hàng ngàn thì tớ trình bày mái ấm gia đình bại liệt thu hoạch được khoảng tầm 97 000 kilogam mộc keo dán.

Xem thêm: trong chiến đấu động tác bò cao được vận dụng khi nào

Câu 3

Sau 15 năm, một doanh nghiệp lớn tiếp tục sản xuất được 97 602 rô-bốt.

a) Nếu thực hiện tròn trặn số rô-bốt cho tới mặt hàng ngàn thì được số ................

b) Nếu thực hiện tròn trặn số rô-bốt cho tới hàng trăm ngàn thì được số ................

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới mặt hàng ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng ngàn với 5. Nếu chữ số hàng ngàn nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu thực hiện tròn trặn số rô-bốt cho tới mặt hàng ngàn thì được số 98 000. (Vì chữ số hàng ngàn là 6 > 5, thực hiện tròn trặn lên)

b) Nếu thực hiện tròn trặn số rô-bốt cho tới hàng trăm ngàn thì được số 100 000. (Vì chữ số mặt hàng ngàn là 7 > 5, thực hiện tròn trặn lên).

Câu 4

Người tớ đo được một ngọn núi bên trên Sao Hỏa cao 21 229 m. Nối từng phương thức tròn trặn số bại liệt với thành phẩm (theo mẫu).

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới mặt hàng ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng ngàn với 5. Nếu chữ số hàng ngàn nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Xem thêm: nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư của nhật bản

- Khi thực hiện tròn trặn số cho tới hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn nhỏ hơn 5 thì thực hiện tròn trặn xuống, sót lại thì thực hiện tròn trặn lên.

Lời giải chi tiết: