bài 16 điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng

Với giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45, 46 Bài 16: Điểm ở thân thiết, trung điểm của đoạn trực tiếp sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ canh ty học viên đơn giản thực hiện bài bác tập dượt về căn nhà nhập vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1.

Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở thân thiết, trung điểm của đoạn trực tiếp (trang 44, 45, 46) - Kết nối tri thức

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1 Bài 16 Tiết 1 trang 44, 45

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44 Bài 1: Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức?

Bạn đang xem: bài 16 điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

b) D là trung điểm của đoạn trực tiếp CEVở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1  - Kết nối tri thức 

c) C là vấn đề ở thân thiết nhì điểm B và D Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1  - Kết nối tri thức 

d) D là vấn đề ở thân thiết nhì điểm C và E Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1  - Kết nối tri thức 

Lời giải:

Quảng cáo

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC

b) D là trung điểm của đoạn trực tiếp CE

c) C là vấn đề ở thân thiết nhì điểm B và D

d) D là vấn đề ở thân thiết nhì điểm C và E

* Giải thích

- Câu a chính vì: 

+ Ba điểm A, B, C trực tiếp hàng; điểm B nằm trong lòng nhì điểm A và C.

+ AB = BC.

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức

b) D là trung điểm của đoạn trực tiếp CE Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức

c) C là vấn đề ở thân thiết nhì điểm B và D Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức 

d) D là vấn đề ở thân thiết nhì điểm C và E Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức 

* Giải thích

- Câu a chính vì: 

+ Ba điểm A, B, C trực tiếp hàng; điểm B nằm trong lòng nhì điểm A và C.

+ AB = BC.

Nên B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC.

- Câu b sai vì:

+ Đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp DE nên D ko là trung điểm của đoạn trực tiếp CE.

- Câu c sai vì: 

+ Ba điểm B, C, D ko trực tiếp sản phẩm nên điểm C ko nằm trong lòng nhì điểm B và D.

- Câu d chính vì: 

+ Ba điểm C, D, E trực tiếp sản phẩm và điểm D nằm trong lòng nhì điểm C và E.

Nên B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC.

- Câu b sai vì:

+ Đoạn trực tiếp CD dài thêm hơn nữa đoạn trực tiếp DE nên D ko là trung điểm của đoạn trực tiếp CE.

- Câu c sai vì: 

+ Ba điểm B, C, D ko trực tiếp sản phẩm nên điểm C ko nằm trong lòng nhì điểm B và D.

- Câu d chính vì: 

+ Ba điểm C, D, E trực tiếp sản phẩm và điểm D nằm trong lòng nhì điểm C và E.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44 Bài 2: Quan sát hình vẽ rồi ghi chép tiếp nhập khu vực chấm mang lại phù hợp.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

a) Các group thân phụ điểm trực tiếp sản phẩm là ………………………………………………………

b) M là vấn đề ở thân thiết nhì điểm …… và ……

c) M là trung điểm của đoạn trực tiếp …….

d) …… là vấn đề ở thân thiết nhì điểm C và D.

Lời giải:

Quảng cáo

Quan sát hình vẽ, tớ điền nhập dù trống không như sau:

a) Các group thân phụ điểm trực tiếp sản phẩm là (A, M, B); (C, N, D).

b) M là vấn đề ở thân thiết nhì điểm AB.

c) M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB (vì M, A, B trực tiếp sản phẩm và MA = MB).

d) N là vấn đề ở thân thiết nhì điểm C và D.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 3: Viết tiếp nhập khu vực chấm mang lại phù hợp.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

a) Trung điểm của đoạn trực tiếp CD là vấn đề …..

b) Trung điểm của đoạn trực tiếp MQ là vấn đề...

Lời giải:

Quảng cáo

a) Trung điểm của đoạn trực tiếp CD là vấn đề Q.

Vì: + 3 điểm C, Q, D trực tiếp hàng; điểm Q nằm trong lòng nhì điểm C và D.

       + DQ = QC (cùng chiều lâu năm vị 4 dù vuông).

b) Trung điểm của đoạn trực tiếp QM là vấn đề P..

Vì: + 3 điểm M, P.., Q trực tiếp hàng; điểm P.. nằm trong lòng nhì điểm M và Q.

       + MP = PQ (cùng chiều lâu năm vị 2 dù vuông).

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 4: Viết tiếp nhập khu vực chấm mang lại phù hợp.

Cho biết địa điểm căn nhà và khoảng cách trong những nhà đất của chúng ta Nghêu, Sò, Ốc, Hến như hình vẽ.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

a) Nhà chúng ta ………….. và ……………….. ở thân thiết căn nhà Nghêu và căn nhà Hến.

Xem thêm: kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình này

b) Nhà chúng ta …….. ở ở chính giữa quãng đàng kể từ căn nhà Nghêu cho tới căn nhà Hến.

Lời giải:

Quảng cáo

Quan sát giành tớ thấy:

a) Nhà chúng ta Ốc ở thân thiết căn nhà Nghêu và căn nhà Hến.

b) Nhà chúng ta ở ở chính giữa quãng đàng kể từ căn nhà Nghêu cho tới căn nhà Hến (vì quãng đàng kể từ nhà của bạn Nghêu cho tới nhà của bạn Sò vị quãng đàng kể từ nhà của bạn Sò cho tới nhà của bạn Hến và vị 5 dù vuông).

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1 Bài 16 Tiết 2 trang 45, 46

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 1: Xác quyết định trung điểm của đoạn trực tiếp AB và đoạn trực tiếp AC.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Lời giải:

+ Đoạn trực tiếp AB lâu năm 4 centimet. 

Trung điểm của đoạn trực tiếp AB là vấn đề ở ở chính giữa đoạn trực tiếp AB và phân tách đoạn trực tiếp AB trở nên 2 phần đều nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn trực tiếp AB là vấn đề D ở địa điểm 2 centimet.

+ Tương tự động, đoạn trực tiếp AC lâu năm 10 centimet.

Ta có: 10 : 2 = 5 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn trực tiếp AC là vấn đề E ở địa điểm 5 centimet.

Ta với hình vẽ:

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 2:

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

a) Vẽ đoạn trực tiếp MP và vẽ trung điểm A của đoạn trực tiếp MP.

b) Vẽ đoạn trực tiếp AN và vẽ trung điểm B của đoạn trực tiếp AN.

Lời giải:

a) Nối nhì điểm M và P.. Ta thấy đoạn MP vị 4 dù vuông.

Trung điểm A của đoạn thẳng MP là điểm ở ở chính giữa đoạn thẳng MP và phân tách đoạn thẳng MP thành 2 phần đều nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng MP là điểm A đều cơ hội nhì điểm M và P.. một khoảng tầm vị 2 dù vuông.

b) Nối nhì điểm A và N. Ta thấy đoạn AN vị 4 dù vuông.

Trung điểm B của đoạn thẳng AN là điểm ở ở chính giữa đoạn thẳng AN và phân tách đoạn thẳng AN thành 2 phần đều nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AN là điểm B đều cơ hội nhì điểm A và N một khoảng tầm vị 2 dù vuông.

Ta vẽ như sau:

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 46 Bài 3: Số?

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Một cây cầu với 11 tảng đá. Chú loài chuột túi đang được ở tảng đá ghi số 1 (như hình vẽ). Mỗi đợt nhảy, loài chuột túi tiếp tục nhảy từ là một tảng đá sang trọng tảng đá ghi số ngay lập tức sau nó. Vậy:

Chuột túi cần thiết nhảy thêm thắt Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức lần nhằm cho tới được tảng đá ở chính giữa của cây cầu.

Lời giải:

Có 11 tảng đá. Tảng đá ở chính giữa là tảng đá số 5 (có 5 tảng đá trước số 5 và với 5 tảng đá sau số 5).

Chuột túi đang được ở tảng đá ghi số 1.

Vậy loài chuột túi cần thiết nhảy thêm thắt 4 đợt nữa (2, 3, 4, 5) nhằm cho tới được tảng đá ở chính giữa của cây cầu.

Ta điền nhập như sau:

Chuột túi cần thiết nhảy thêm thắt Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức lần nhằm cho tới được tảng đá ở chính giữa của cây cầu.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 46 Bài 4: Nam với một quãng dây khá dài trăng tròn centimet. Quý Khách ấy ham muốn tách một quãng dây khá dài 5 centimet kể từ đoạn chạc ban sơ nhưng mà ko nhớ dùng thước với vạch phân tách xăng – ti – mét. Em hãy canh ty Nam thám thính một phương thức.

Cách làm

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

- Gập sợi chạc thực hiện song sao mang lại nhì đầu đoạn chạc trùng cùng nhau.

Từ bại liệt tớ xác lập được trung điểm của sợi chạc ban sơ.

- Cắt đoạn chạc ở địa điểm trung điểm tớ được nhì đoạn dây khá dài 10 centimet.

- Tiếp tục lấy đoạn dây khá dài 10 centimet gập thực hiện song sao mang lại nhì đầu chạc trùng cùng nhau nhằm xác lập trung điểm của sợi chạc.

- Cắt đoạn chạc ở địa điểm trung điểm tớ được 2 đoạn dây khá dài 5 centimet.

Xem thêm thắt những bài bác giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 17: Hình tròn xoe. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình tròn

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 18: Góc, góc vuông, góc ko vuông

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đàng tròn xoe, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ trang trí

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 21: Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: trao đổi về một vấn đề lớp 7

Loạt bài bác Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 3 Kết nối trí thức khác