axetilen tác dụng với brom

Phản ứng Axetilen + Br2 dư hoặc C2H2 + Br2 dẫn đến C2H2Br4 nằm trong loại phản xạ nằm trong và được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích luyện sở hữu tương quan về C2H2 sở hữu điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

C2H2 + 2Br2 (dư) → C2H2Br4

Quảng cáo

Bạn đang xem: axetilen tác dụng với brom

1. Phương trình phản xạ axetilen ứng dụng với Br2

HC ≡ CH + 2Br2 → Br2HC – CHBr2

Hay viết lách gọn: C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

2. Điều khiếu nại phản xạ axetilen ứng dụng với Br2

- Phản ứng ra mắt ở tức thì ĐK thông thường.

3. Hiện tượng của phản xạ axetilen ứng dụng với Br2

- Axetilen làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

4. Cách tổ chức phản xạ axetilen ứng dụng với Br2

- Dẫn khí axetilen nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp brom.

5. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankin

5.1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

- Khi sở hữu niken (hoặc platin hoặc palađi) thực hiện xúc tác, ankin nằm trong hiđro tạo nên trở thành anken, tiếp sau đó tạo nên trở thành ankan.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2 Ni, toCH2 = CH2

Quảng cáo

CH2 = CH2 + H2 Ni, to CH3 – CH3

- Lưu ý: Khi người sử dụng xúc tác là láo lếu hợp ý Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ và một phân tử hiđro tạo nên trở thành anken.

CH ≡ CH + H2 Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

⇒ Đặc tính này được dùng để làm pha chế anken kể từ ankin.
b) Cộng brom, clo

- Brom và clo cũng ứng dụng với ankin theo dõi nhị tiến độ tiếp tục.
Thí dụ:

CH ≡ CH + Br2 → CHBr = CHBr

CHBr = CHBr + Br2 → CHBr2 – CHBr2
c) Cộng HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO...)

- Ankin ứng dụng với HX theo dõi nhị tiến độ tiếp tục.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl to, xt CH2 = CHCl

CH2 = CHCl + HCl to, xt CH3 – CHCl2

- Khi sở hữu xúc tác phù hợp, ankin ứng dụng với HCl sinh đi ra dẫn xuất monoclo của anken.

Thí dụ:

CH ≡ CH + HCl 150200CoHgCl2 CH2 = CHCl

- Phản ứng nằm trong HX của những ankin cũng tuân theo dõi quy tắc Mac-côp-nhi-côp.

Quảng cáo

- Phản ứng nằm trong H2O của những ankin chỉ xẩy ra theo dõi tỉ trọng số mol 1:1.

Thí dụ:

CH ≡ CH + H2O HgSO4, H2SO4 CH3 – CH = O (anehit axetic)

d) Phản ứng đime và trime hoá

2CH ≡ CH to, xt CH ≡ C – CH = CH2 (vinylaxetilen)

3CH ≡ CH bôt C600Co C6H6 (benzen)

5.2. Phản ứng thế vị ion kim loại

- Sục khí axetilen nhập hỗn hợp bạc nitrat nhập amoniac, thấy sở hữu kết tủa vàng nhạt nhẽo.

CH ≡ CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C ≡ C – Ag↓ + 2NH4NO3

Phản ứng thế vẹn toàn tử hidro của C2H2 vị ion bạc

a) Trước Khi sục khí C2H2.

b) Sau Khi sục khí C2H2.

Quảng cáo

Kết luận:

- Nguyên tử hiđro links thẳng với vẹn toàn tử cacbon links phụ vương đầu mạch sở hữu tính vui nhộn cao hơn nữa những vẹn toàn tử hiđro không giống nên rất có thể bị thay cho thế vị ion sắt kẽm kim loại.

- Các ank-1-in khác ví như propin, but-1-in, ... cũng đều có phản xạ tương tự động axetilen.

⇒ Tính hóa học này được dùng để làm phân biệt ank-1-in với anken và những ankin không giống.

5.3. Phản ứng oxi hoá

a) Phản ứng oxi hoá trọn vẹn (cháy)

Các ankin cháy toả nhiều nhiệt:

2CnH2n – 2 + (3n – 1)O2 to 2nCO2 + 2(n – 1)H2O
b) Phản ứng oxi hoá ko trả toàn
- Tương tự động anken và ankađien, ankin cũng đều có năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím.

Axetilen + Br2 dư | C2H2 + Br2 → C2H2Br4 | C2H2 đi ra C2H2Br4

6. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Cho 2,24 lít (đktc) một hiđrocacbon mạch hở A ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 200 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56%Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H8

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Ta có: nA=0,1 mol;nBr2=0,2 mol

Xét tỉ lệ: T=nBr2nA=0,20,1=2

→ A sở hữu công thức phân tử là CnH2n-2

Theo phương trình hóa học:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Theo đề bài: %mBr=80.414n2+80.4.100%=85,56%

→ n = 4

Vậy công thức phân tử của A là C4H6

Câu 2: Cho 4,48 lít láo lếu hợp ý khí bao gồm CH4 và C2H2 qua quýt hỗn hợp Br2 dư thấy hỗn hợp nhạt nhẽo màu sắc và sở hữu 2,24 lít khí bay đi ra (đktc). Thành phần tỷ lệ theo dõi thể tích của C2H2 nhập láo lếu hợp ý là

A. 25,0%

B. 50,0%

C. 60,0%

D. 37,5%

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta có: nhh = 0,2 mol

Nhận thấy: chỉ mất C2H2 phản xạ với Br2, khí bay đi ra là CH4

nCH4=0,1 mol

Ta có: nC2H2=0,20,2=0,1 mol

%VC2H2=0,10,2.100%=50%

Câu 3:Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol ankin được 3,6 gam H2O. Nếu hidro hóa trọn vẹn 0,1 mol ankin cơ rồi thắp cháy thì lượng nước nhận được là

A. 4,2 gam

B. 5,2 gam

C. 6,2 gam

D. 7,2 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Ta có: nH2O bd=0,2 mol

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n-2 (n ≥ 2)

CnH2n2+3n12O2t0nCO2+(n1)H2O

Ta có: nCO2nH2O=nCnH2n2

nCO2=0,1+0,2=0,3 mol

Lại có: n=nCO2nCnH2n2=0,30,1=3

→ Công thức phân tử của ankin là C3H4

Phương trình hóa học:

C3H4+2H2Ni,t0C3H8 0,1 0,1

Xem thêm: cảm nhận về hình ảnh người mẹ trong bài thơ nắng mới

Khi thắp cháy 0,1 mol C3H8: nH = 0,8 mol

Bảo toàn nhân tố H: nH2O=12nH=0,4 mol

nH2O=0,4.18=7,2 gam

Câu 4: Cho 10,8 gam ankin X ứng dụng với 6,72 lít H2 (đktc) sở hữu xúc tác phù hợp, nhận được láo lếu hợp ý Y (không chứa chấp H2). thạo Y phản xạ tối nhiều với hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol Br2. Công thức phân tử của X là

A. C2H2

B.C3H4

C. C4H6

D. C5H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Gọi công thức phân tử của ankin là CnH2n2(n2)

Bảo toàn links π:nπ(X)=nH2+nBr2=0,4 mol

Lại có: nX=12nπ(X)=0,2 molMX=10,80,2=54 X là C4H6

Câu 5:Hỗn hợp ý X bao gồm axetilen, etilen và hidrocacbon A cháy trọn vẹn nhận được CO2 và H2O theo dõi tỉ trọng mol 1:1. Dẫn X trải qua bình đựng hỗn hợp brom dư thấy lượng bình gia tăng 0,82 gam, khí bay thoát ra khỏi bình lấy thắp cháy trọn vẹn thu được một,32 gam CO2 và 0,72 gam H2O. Phần trăm thể tích của A nhập láo lếu hợp ý X là (biết những khí đo ở nằm trong ĐK sức nóng phỏng, áp suất)

A. 25,00%

B. 66,66%

C. 33,33%

D. 75,00%

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Đốt X nhận được CO2 và H2O tỉ trọng 1:1

→ A là ankan và nC2H2=nA

Khí bay thoát ra khỏi brom là khí A

Đốt A có: nCO2=0,03 mol;nH2O=0,04 mol

Ta có: nA=nH2OnCO2=0,01 molnC2H2=0,01 mol

Lại có: nC2H2+nC2H4=0,82 gamnC2H4=0,02 mol

%VA=0,010,01+0,01+0,02.100%=25%

Câu 6:4,48 lít (đktc) một hidrocacbon A ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 400 ml hỗn hợp brom 1M được thành phầm chứa chấp 85,56% Br về lượng. Công thức phân tử của A là

A. C2H6

B. C3H6

C. C4H6

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Theo fake thiết tao có:

nA=2mol;nBr2=0,4molnBr2nA=2

→ A sở hữu công thức phân tử là CnH2n-2

Phương trình phản ứng:

CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br4

Từ fake thiết suy ra: 80.414n2=85,5610085,56n=4X là C4H6

Câu 7:Một hidrocacbon A phản xạ cùng theo với hỗn hợp brom tạo nên dẫn xuất B chứa chấp 92,48% brom về lượng. Công thức cấu trúc của B là

A. CH3CHBr2

B. CHBr2-CHBr2

C. CH2Br-CH2Br

D. CH3CHBr-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Gọi số vẹn toàn tử brom nhập B là n, theo dõi fake thiết tao có:

MB=80n.10092,48=86,5n

Nếu n = 2 thì M = 173 (loại, vì thế lượng mol của CxHyBr2 cần là số chẵn)

Nếu n = 4 thì M = 346 → MA = MB – 80.4 = 346 – 320 = 26

Vậy A là C2H2 và B là C2H2Br4

Câu 8: Cho 4,48 lít láo lếu hợp ý X (ở đktc) bao gồm 2 hidrocacbon mạch hở lội kể từ từ qua quýt bình chứa chấp 1,4 lít hỗn hợp Br2 0,5M. Sau Khi phản xạ trọn vẹn, số mol Br2 sụt giảm 1/2 và lượng bình tăng 6,7 gam. Công thức phân tử của nhị hidrocacbon là
A. C2H2 và C4H6

B. C2H2 và C4H8

C. C3H4 và C4H8

D. C2H2 và C3H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Nếu có duy nhất một hidrocacbon phản xạ với hỗn hợp brom thì tao có:

nC2H2=12nBr2=0,175 molnC3H8=0,20,175 mol

mhon hop=0,175.26+0,025.44=5,65(loại)

Vậy cả nhị hidrocacbon nằm trong phản xạ với hỗn hợp nước brom

nX=0,2 mol;nBr2(ban dau)=0,7 molnBr2(phan ung)=0,72=0,35 mol

Khối lượng bình Br2 tăng 6,7 gam là số gam của láo lếu hợp ý X. Đặt công thức khoảng của nhị hidrocacbon mạch hở là Cn¯H2n¯+22a¯

Phương trình hóa học:

Cn¯H2n¯+22a¯+a¯Br2Cn¯H2n¯+22a¯Br2a¯ 0,2 0,2a¯=0,35

a¯=1,75Trong láo lếu hợp ý sở hữu một hóa học chứa chấp 2 links π hóa học còn sót lại chứa chấp 1 links π

14n¯+22a¯=6,70,2n¯=2,5 nhập láo lếu hợp ý cần sở hữu một hóa học là C2H2 (có nhị links π) hóa học còn sót lại cần sở hữu một links π và sở hữu số C kể từ 3 bên trên lên này đó là C4H8

Câu 9: Hỗn hợp ý X bao gồm hidro và một hidrocacbon. Nung rét 14,56 lít láo lếu hợp ý X (đktc), sở hữu Ni xúc tác cho tới Khi phản xạ trọn vẹn nhận được láo lếu hợp ý Y sở hữu lượng 10,8 gam. thạo tỉ khối của Y đối với metan là 2,7 và Y sở hữu năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Công thức phân tử của hidrocacbon là

A. C3H6

B. C4H6

C. C3H4

D. C4H8

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nX=0,65 mol,MY¯=43,2

Áp dụng ấn định luật bảo toàn lượng tao có:

mX=mY=10,8nX.MX¯=nY.MY¯nY=0,25 mol

Vì láo lếu hợp ý Y sở hữu năng lực làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom nên hidro phản xạ không còn, hidrocacbon còn dư. Như vậy nhập láo lếu hợp ý X

nH2=0,650,25=0,4 mol;nCxHy=0,25 mol

→ (12x + y).0,25 + 0,4.2 = 10,8 → 12x + hắn = 40 → x = 3 và hắn = 4

Vậy hidrocacbon là C3H4

Câu 10: Cho 2,24 lít (đktc) láo lếu hợp ý X bao gồm C2H4 và C2H2 lội chậm rì rì qua quýt bình đựng hỗn hợp Br2 dư thấy lượng bình gia tăng 2,7 gam. Thành phần tỷ lệ thể tích của C2H2 sở hữu nhập láo lếu hợp ý X là

A. 40%

B. 50%

C. 60%

D. 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nX=2,2422,4=0,1mol

Gọi số mol của C2H4 và C2H2 thứu tự là x và hắn mol

x + hắn = 0,1 (1)

C2H4+Br2C2H4Br2xxxmolC2H2+2Br2C2H2Br4y2yy(mol)

Ta sở hữu lượng bình tăng vị lượng láo lếu hợp ý khí X →28x + 26y = 2,7 (2)

Từ (1) và (2) →x = hắn = 0,05

Phần trăm thể tích vị tỷ lệ số mol khí.

%VC2H4=0,050,1.100%=50%%VC2H2=100%50%=50%

Xem thêm: cus ra cuso4

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C2H2 + H2 → C2H4
 • C2H2 + 2H2 → C2H6
 • C2H2 + Br2 → C2H2Br2
 • C2H2 + HCl → C2H3Cl
 • C2H2 + H2O → CH3CHO
 • 2CH≡CH → CH≡CH-CH=CH2 ( vinyl axetilen )
 • 3CH≡CH → C6H6 ( benzen )
 • nCH≡CH → (-CH=CH-)n (nhựa cupren)
 • CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag–C≡C-Ag ↓ + 2NH4NO3
 • 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O
 • 3C2H2 + 8KMnO4 → 3(COOK)2 + 8MnO2 ↓ + 2KOH + 2H2O
 • C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2
 • C2H2 + Cl2 → 2C + 2HCl
 • C2H2 + HBr → C2H3Br

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankin.jsp