3+2 căn 2

Chương I - Căn bậc nhị. Căn bậc ba

Câu hỏi

Nguyễn Đức Anh_11A3

18 mon 8 2020 khi 10:21

Bạn đang xem: 3+2 căn 2

Mắn May

((căn bạc nhị 3 + căn bậc nhị 2 ) ^2 + ( căn bậc nhị 3 - căn bậc nhị 2 )^2 )/ ((căn bậc nhị 3 - căn bậc nhị 2 ) * ( căn bậc nhị 3 + căn bậc nhị 2 ))

Xem chi tiết

Mắn May

căn bậc nhị (( 2 + căn bậc nhị 3 ) / ( 2 - căn bậc nhị 3 ) ) -căn bậc nhị (( 2 - căn bậc nhị 3 ) / ( 2 + căn bậc nhị 3 ) )

Xem chi tiết

Phạm Minh Thảo

21 mon 7 2019 khi 21:06

Chứng minh

a, Căn ( 2 + căn 3 ) + căn ( 2 - căn 3) = căn 6

b, căn ( 3 - căn 5 ) - căn (3 + căn 5)

Xem chi tiết

Nguyễn Ngọc Thanh Thanh

23 mon 9 2020 khi 19:35

cho p: 3 căn x + 2 /căn x +1 - 2 căn x - 3 / 3 - căn x - 3(3 căn x -5) / x-2 căn x -3

a) rút gọn gàng p

b) dò la độ quý hiếm của p Lúc x = 4+2 căn 3

c) dò la độ quý hiếm nhỏ nhất của p

Xem chi tiết

Đặng Gia Ân

22 mon 10 2020 khi 22:12

1)căn(x+1/x-1) - căn(x-1/x+1) = 3/2

2) 3x/căn(5x+2) + căn(5x+2) = 3-x

Xem thêm: cl2 ra s

Xem chi tiết

trần thị kim thư

12 mon 7 2021 khi 20:45

3 căn 2 nhân ( căn 50 - 2 căn 18 +căn 98 )

Xem chi tiết

Văn huấn

2 căn bậc 2 của 12 - 3 căn bậc 2 của 48+2 căn bậc 2 của 75

Xem chi tiết

Anh Duy

22 mon 12 2022 khi 20:52

cứu bản thân với ạ (căn 6 - căn 2 )chia 1 (phần 1- căn 3) phần căn 5 - căn 2

Xem chi tiết

hân phúc

a. 4x^2-12 căn 2x-33+10 căn 2=0

b. 2x^2-12x+9+4 căn 2=0

c. 3x^2-30x-26+8 căn 3=0

Xem chi tiết

Trang Khúc

cho A= 2 căn a-9/a-5 căn a+6 - căn a+3/căn a-2 - 2 căn a+1/3- căn a

a)rút gọn gàng A

b)tìm a nhằm A bé thêm hơn 1

Xem thêm: c2h6+h2

c)tìm a nằm trong Z  nhằm A nằm trong Z

mình cần thiết vội vàng ạ

Xem chi tiết